Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

JU Dom zdravlja Žepče: Potrebna tri doktora medicine

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

JU „DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM ŽEPČE“

Na osnovu člana 4. stav 1. i 3. i člana 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona („Sl. novine ZDK“, broj: 08/19), člana 55. Statuta i člana 8. i 12. Pravilnika o radu JU „Dom zdravlja sa stacionarom Žepče“ (u daljem tekstu: Ustanova), te na osnovu Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj: 01-01-2-24-29/20 od 14.01.2020. godine, Ravnateljica Ustanove raspisuje

 

                                                                  JAVNI OGLAS

                                                          za prijem u radni odnos

 

Na radno mjesto: DOKTOR MEDICINE - na neodređeno vrijeme - 3 (tri) izvršitelja

Opis poslova: klinički pregled (prvi i ponovni) oboljelih i povrijeđenih osoba, u zdravstvenoj organizaciji i u stanu bolesnika,utvrđuje potrebu i daje nalog za obavljanje laboratorijskih i drugih dijagnostičkih pretraga i konsultativnih specijalističkih pregleda sa ciljem utvrđivanja konačne kliničke dijagnoze odnosno kontrole liječenja,ocjenjuje radnu sposobnost i upućuje bolesnika na invalidsko-mirovinsku komisiju radi ocjene o preostaloj radnoj sposobnosti i privremene nesposobnosti,propisuje, ordinira, prati i kontroliše tok njege i liječenja,pruža prvu i hitnu medicinsku pomoć u zdravstvenoj organizaciji, stanu bolesnika, na mjestu udesa i u toku transporta, obavlja dežurstvo u službi hitne medicinske pomoći u stacionaru,vrši manje hirurške intervencije,vrši prve, periodične, sistematske liječničke preglede i ocjenjuje radnu sposobnost za određene poslove,prati zdravstveno stanje stanovništva i predlaže mjere za unapređenje zdravlja,učestvuje u organiziranju i sprovođenju mjera (specifičnih, općih i ostalih) kod prevencije i suzbijanja bolesti i povreda, a posebno zaraznih bolesti,organizira i učestvuje u zdravstvenom prosvjećivanju građana na svom području,vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidenciju i izvještaje, a neposredno upisuje podatke o posjeti bolesnika, dijagnozu i šifru konačne (glavne) dijagnoze,vrši pregled umrlih, utvrđuje vrijeme i uzrok smrti i izdaje propisani dokument.

Iznos osnovne neto plaće:  1.745,00 KM.

Nije predviđen probni rad.

Opći uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

      - da su državljani Bosne i Hercegovine,

      - da su stariji od 18 godina,

      - da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandiduju.

Posebni uslovi: završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, licenca za samostalan rad.

Uz potpisanu prijavu za radno mjesto potrebno je dostaviti original ili ovjerene kopije dokumenta:

-          izvod iz matične knjige rođenih,

-          potvrda o mjestu prebivališta,

-          uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci,

-          diploma o stečenoj stručnoj spremi,

-          uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-          licenca za samostalan rad

-          kratka biografija (CV).

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:

JU „DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM ŽEPČE“

URED RAVNATELJA

  1. PRVA BR. 36, 72230 ŽEPČE

Sa napomenom: „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa.

Kriteriji za prijem kandidata koji dostave potpunu dokumentaciju: pismeni stručni ispit i intervju.

Literatura iz koje se mogu pripremati za pismeni stručni ispit i intervju: Priručnik za polaganje općeg dijela stručnog ispita zdravstvenih radnika, Hajrudin Hedžić (Zenica, 2011.); „Harrisonova načela interne medicine“ - knjiga 1 (Beograd-Banja Luka 2004.); „Urgentna medicina - predhospitalni postupak“, Dr. Valent Vnuk (Zagreb, 1995.).

Način bodovanja: odgovore na pitanja sa stručnog ispita i intervjua boduje Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos od 0-10 bodova za svaki odgovor. Uspješnim kandidatom smatra se kandidat koji osvoji minimalno 76 bodova od mogućih 150 bodova.

Kandidatima iz populacije koja po Zakonu ostvaruje prioritet kod zapošljavanja dat će se prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Bekim Bijedić, telefon: 032/880-675.

Samo izabrani kandidati su dužni u roku od 15 (petnaest) dana od dana obavještenja o njegovom izboru dostaviti: ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

JU „Dom zdravlja sa stacionarom Žepče“ nije u obavezi vraćanja dostavljene dokumentacije. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.