Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2019. godini

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

I Predmet Javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za poticaje u poljoprivredi koja će se financirati iz Proračuna općine Žepče za 2019. godinu – „Transfer za poljoprivredu i subvencije u poljoprivredi“.II Uvjeti za sudjelovanje na javnom pozivu

1.Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju poljoprivredni proizvođači-fizička lica,poljoprivredni obrti

poljoprivredne zadruge i poljoprivredna udruženja općine Žepče upisana u registar poljoprivrednih

gazdinstva/klijenata na općini Žepče i to:

- poljoprivredne zadruge i poljoprivredne udruge općine Žepče koje se bave organizacijom otkupa

jagodičastog i pčelarskom proizvodnjom na području općine Žepče

- mlade osobe starosti do 35 godina koje su registrirale poljoprivredni obrt u periodu 20.07.2018.godine-

26.06.2019.godine

- poljoprivrednici koji u uzgoju imaju dvije i više muznih krava nad kojima je izvršen veterinarski nadzor od

strane teritorijalno ovlaštene veterinarske stanice

- poljoprivrednici koji u uzgoju imaju tri ili četiri rasplodne krmače nad kojima je izvršen veterinarski nadzor od

strane teritorijalno ovlaštene veterinarske stanice

- pčelari –fizička lica koja u svom vlasništvu imaju minimalno 15 a maksimalno 100 košnica pčela, izvršili su

upis u Registar pčelara općine Žepče i isti ažurirali u tekućoj godini

- poljoprivrednici-fizička lica, sa zasnovanom plasteničkom proizvodnjom na površini od 200 do 500 m2

- aktivni poljoprivredni obrti koji imaju registriranu djelatnost više od pet godina

- poljoprivredne zadruge/udruge koje imaju stalno uposlenog djelatnika2. Pravo sudjelovanja nemaju:

- aplikanti koji nisu upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstva i klijenata na općini Žepče

- aplikanti koji imaju neizmirene obaveze prema općini Žepče po bilo kakvoj osnovi.

- aplikanti koji nisu do dana objave javnog poziva dostavili izvješće o utrošenim sredstvima u 2018. godini,

a ista su dobili po Odluci Općinskog načelnika

III Kriteriji s potrebnom dokumentacijom

Vrsta poticaja

Kriteriji

Dokumentacija

 

Kontrola zdravstvenog stanja muznih krava i rasplodnih svinja

Farma muznih krava sa minimalno dvije muzne krave sa redovnim vršenjem kontrole zdravstvenog stanja istih od strane teritorijalno ovlaštene veterinarske stanice

- zahtjev sa uplaćenom pristojbom

- kopija obrasca V5 ne stariji od godinu dana,

-potvrda o aktivnom bankovnom računu

Farma svinja sa 3 ili   4 rasplodne krmače sa redovnim vršenjem kontrole zdravstvenog stanja istih od strane teritorijalno ovlaštene veterinarske stanice

- zahtjev sa uplaćenom pristojbom

- potvrda nadležne Veterinarske stanice o provedenim

mjerama zaštite u 2019.godini i brojevima ušnih markica

na istima  

- potvrda o aktivnom žiro računu

Plastenička proizvodnja

Fizičko lice sa zasnovanom proizvodnjom u plastenicima minimalne površine 200m2 a maksimalne 500 m2

- zahtjev sa uplaćenom pristojbom

- lista korištenja sa upisanom površinom pod  

   plastenikom

- kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

Pčelarska proizvodnja

Fizičko lice upisano u registar pčelara općine Žepče, član je Udruženja pčelara općine Žepče, posjeduje minimalno 10 a maksimalno 100 košnica pčela

- zahtjev sa uplaćenom pristojbom

- ažurirana lista iz Registra pčelara sa brojem košnica

- potvrda o aktivnom članstvu u Udruženju pčelara općine

Žepče

- kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

Aktivnosti organiziranog otkupa jagodičastog voća i pčelarske proizvodnje voća

Poljoprivredne zadruge/udruge općine Žepče koje vrše organizirani otkup jagodičastog i drugog voća na području općine Žepče

- zahtjev sa uplaćenom pristojbama

- podaci o otkupljenim količinama voća u 2018.godini i

- podaci o otkupljenim količinama voća u 2019.godini

- financijska bilanca za 2018.godinu

- kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

Udruženja pčelara općine Žepče

- zahtjev sa uplaćenom pristojbom

- podaci o broju članova udruženja i broju košnica istih

- financijska bilanca za 2018.godinu

- kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

Izgradnja štalskih objekata

Poljoprivredni proizvođači koji su u 2018. godini započeli izgradnju štale i za isti imaju pribavljenu urbanističku ili građevinsku dozvolu

- zahtjev sa uplaćenom pristojbom

- lista korištenja stočnog fonda za 2019 godinu

- ovjerena kopija građevinske dozvole ili ovjerena

   kopija urbanističke suglasnosti za objekt

- kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

Potpora mladima do 35 godine u cilju vlastitog samozapošljavanja

Mlađe osobe do 35 godine koje

su registrirale poljoprivredni obrt u periodu 20.07.2018. –26.06.2019.

godine

 

- zahtjev sa uplaćeno pristojbom

- ovjerena kopija Rješenja o otvaranju obrta

- uvjerenje o uplaćenim doprinosima za prvih šest mjeseci

   2019.godine

-kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

Sufinanciranje upošljavanja zaposlenog djelatnika u poljoprivrednim zadrugama/udrugama

Zadruge/udruge koje uposlenog

djelatnika koji je u radnom odnosu kod istih najmanje jednu godinu

- zahtjev sa uplaćeno pristojbom

- ovjerena kopija ugovora o radu

- uvjerenje o uplaćenim doprinosima za prvih šest mjeseci

   2019.godine

-kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

Potpora poljoprivrednim obrtima koji imaju registriranu poljoprivrednu djelatnost više od pet godina

Poljoprivredni obrti koji imaju registriranu poljoprivrednu djelatnost

više od pet godina

- zahtjev sa uplaćeno pristojbom

- uvjerenje službe za gospodarstvo i fin.općine Žepče da je

   obrt aktivan sa podacima o datumu registracije istog

- uvjerenje o uplaćenim doprinosima za prvih šest mjeseci

   2019.godine

- kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

 

 

 

IV Vrednovanje zahtjeva

Vrednovanje i rangiranje prijava na javni poziv obavit će posebno Povjerenstvo koje imenuje Općinski Načelnik. Povjerenstvo razmatra prijave prema redoslijedu podnošenja, cijeni ispunjenost uvjeta te izvješće sa

prijedlogom korisnika dostavlja Općinskom Načelniku koji donosi odluku o isplati sredstava.

Spisak korisnika se objavljuje na oglasnoj ploči općine Žepče.

Ako dostavljeni zahtjev ne sadrži potpunu dokumentaciju, isti će se smatrati neispravnim.V Mjesto, način i rok za podnošenja prijava

Prijave na javni poziv i informacije mogu se dobiti u Centru za pružanje

usluga građanima općine Žepče, web stranici www.opcina-zepce.com. i na telefon broj: 032 888 626.Prijave se dostavljaju na pisarnicu općine Žepče u zatvorenoj kuverti s naznakom:

Općina Žepče -Prijava na Javni poziv za poticaj iz oblasti poljoprivrede- „NE OTVARAJ“Javni poziv ostaje otvoren do 16.07.2019. godine.


 

ZAHTJEV 1

ZAHTJEV 2