Obavijest o pokretanju postupka usklađivanja i registriranja redova vožnje na općinskim linijama

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ŽEPČE
OPĆINSKI NAČELNIK
Služba za gospodarstvo i financije

Povjerenstvo za promet

 

Datum: 30.06.2020.godine

 

Na temelju članka 24. Zakona o cestovnom prijevozu F BiH (”Službene novine F BiH”, broj: 28/06, 2/10) i članka 4. Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje te sadržaju i načinu vođenja registra (”Službene novine F BiH”, broj: 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15) i Rješenja o pokretanju postupka usklađivanja redova vožnje na općinskim linijama broj 01/1-23-519/20. od 30.06.2020.godine, Povjerenstvo za promet Općine Žepče daje slijedeću:

O B A V I J E S T

 

Obavještavaju se zainteresirani prijevoznici da je pokrenut postupak usklađivanja redova vožnje u linijskom prijevozu putnika za općinske linije za period 2020-2023.godine za sljedeće linije:

 

BEGOV HAN-ŽEPČE

BILJEVINA-MJESTOVA RAVAN-ŽEPČE

OZIMICA-ŽEPČE-BEGOV HAN

GORNJA GOLUBINJA-BEGOV HAN

JASTREBAC-MJESTOVA RAVAN

VITLACI-ŽEPČE

BEGOV HAN-BRANOŠICA

BRIŽĐE-MJESTOVA RAVAN

ŽEPČE-KARAULA

ŽEPČE-GORNJE RAVNE

ŽEPČE-DONJA GOLUBINJA

ŽEPČE-OSOVA

ŽEPČE-LOVNICA

ŽEPČE-PAPRATNICA

ŽEPČE-VINIŠTE

VRBICA-ŽEPČE

GLOBARICA-ŽEPČE

RADUNICE-ŽEPČE

 

Osim navedenih linija, zainteresirani prijevoznici mogu predložiti druge linije koje povezuju naseljena mjesta na području općine Žepče. Uz zahtjev za usklađivanje i registriranje redova vožnje potrebno je dostaviti sljedeće:

Prijedlog redova vožnje prijevoznika
Prijedlozi redova vožnje koji se dostavljaju na usklađivanje po Javnom oglasu moraju sadržavati oznake, deklaracije i druge podatke unesene u utvrđene obrasce. Prijedlozi redova vožnje koji se dostavljaju na postupak usklađivanja redova vožnje moraju biti urađeni na propisanim obrascima (obrazac 1a) a to su:

Popis starih redova vožnje,
Popis starih redova vožnje s promjenom uslijed više sile,
Popis starih redova vožnje s promjenom,
Popis novih redova vožnje,
Vozni red vožnje za općinsku liniju,
Promjena voznog reda vožnje.

Dokaz o uplati pristojbe za provođenje postupka usklađivanje redova vožnje
Ovjeren primjerak uplatnice od nadležne banke ili pošte (uplate za ranije raspisani oglas a koji nije proveden se priznaju).

Dokaz o ispunjenju uvjeta za obavljanje linijskog prijevoza osoba u unutrašnjem cestovnom prometu:
Rješenje o upisu poslovnog subjekta u sudski registar sa spiskom registriranih djelatnosti, koje ne može biti starije od 30 dana od dana objave ovog poziva u “Službenim novinama Federacije BiH”;
Uvjerenje o poreskoj registraciji (ID broj) i uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost (PDV broj);
Spisak uposlenih vozača ovjeren od strane Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, ne stariji od 30 dana od dana objave ovog poziva u “Službenim novinama Federacije BiH”;
Licencu ”A” za obavljanje javnog linijskog prijevoza osoba,
Važeće Rješenje o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uvjeta za vozila,
Dovoljan broj vozila za redove vožnje koje održava i za redove vožnje koje je prijevoznik prijavio za usklađivanje,
Ovjerene kopije redova vožnje registriranih kod drugih ministarstava, odnosno nadležnih gradskih i općinskih službi,
Uvjerenja Porezne uprave da redovito izmiruje porezne obveze i druge javne prihode,
Ovjerenu kopiju zaključenog ugovora o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja.
Za linije koje se održavaju u kooperaciji prijevoznik je dužan dostaviti ugovor o kooperaciji. Pristojbu u visini od 30,00 KM za svaki prijavljeni polazak, odnosno i za svaki prijavljeni povratak, odnosno 40,00 KM za svaki prigovor, a za novi red vožnje 50,00 KM po polasku i 50,00 KM po povratku, prijevoznici trebaju uplatiti na Depozitni račun Općine Žepče broj: 3380002210835421, svrha doznake ”Pristojba za usklađivanje redova vožnje za 2020-2023”, vrsta prihoda 722449, oznaka općine 105. (uplate koje su izvršene za prethodni javni poziv koji nije okončan se priznaju).

U postupak usklađivanja i registriranja neće biti uvršteni:
Redovi vožnje koji nisu urađeni u skladu s važećim propisima,
Redovi vožnje s bitnim greškama, nepotpuni, nečitki, neblagovremeno podneseni,
Redovi vožnje za koji nije uplaćena pristojba.
Zainteresirani prijevoznici se mogu obratiti Povjerenstvu radi dobivanja dodatnih informacija na telefon 032 888 626, zahtjevom za usklađivanje redova vožnje ili na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zahtjev s propisanom dokumentacijom, zainteresirani prijevoznici su dužni dostaviti do 31.07.2020.godine do 15 sati. Zahtjevi se podnose u zapečaćenoj kuverti na adresu: Općina Žepče, Služba za gospodarstvo i financije, Povjerenstvo za promet s naznakom ”NE OTVARAJ”.

Vrijeme i mjesto održavanja sastanka na kojem će se vršiti otvaranje kuverti je 31.08.2020.godine (PONEDJELJAK) u 13 sati u prostorijama Općine Žepče.

 

Povjerenstvo za promet Općine Žepče.

 

 

Podjela paketa pomoći razvojačenim braniteljima ispod 57. godina

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Dana 29.06.2020. godine u općinu Žepče pristigli su prehrambeni proizvodi koje je osigurala Vlada ZDŽ na prijedlog Ministarstva za braniteljska pitanja ZDŽ a sve u cilju pružanja jednokratne pomoći razvojačenim braniteljima ispod 57. godine a koji su podnijeli zahtjev za novčanu egzistencijsku naknadu u skladu s Uredbom o novčanoj egzistencijskoj naknadi za razvojačene branitelje ( sl. novine ZDŽ br. 6/20) .

Podjela će se realizirati sukladno uspostavljenom kriteriju koje je propisalo Ministarstvo za braniteljska pitanja ZDŽ a sadržaj paketa se sastoji od 50 kg. brašna, 3 litre ulja, 1 kg soli, 2 kg šećera i 2 kg riže.


Ovim putem obavještavamo sve razvojačene branitelje pripadnike HVO-a iz općine Žepče koji su mlađi od 57 godina i kojima je priznato pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu odnosno oni koji su podijeli zahtjev, preko Službe stručnih općih poslova i društvenih djelatnosti općine Žepče, da će se preuzimanje paketa provesti u Skladištu udruge poduzetnika Žepče ( u Varošu) od danas do petka u vremenu od 9-12 sati.


Samu realizaciju ove aktivnosti provest će općinska i županijska Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO-a općine Žepče i ZDŽ , istaknuo nam je predsjednik županijske udruge Stanko Knežević.

Natječaj za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika – djeci branitelja za školsku 2020./2021. godinu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Bosna i Hercegovina/Federacija BiH
Zeničko-dobojski kanton
Općina Žepče
Općinski načelnik
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Na osnovu člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branitelja/branilaca i članova njihovih obitelji („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/14. i 1/18.) (u daljem tekstu Uredba) i točke 8. Instrukcije za provođenje natječajne procedure za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za potrebe redovitog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama – djeci branitelja u školskoj 2020./2021.godini broj 13/03-2-3-34-10043/20. od 24.06.2020.godine Općinska služba za opću upravu i društvene djelatnosti, dana 01.07.2020. godine objavljuje:

N A T J E Č A J
za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika

– djeci branitelja/branilaca za školsku 2020./2021. godinu

 

I. Predmet natječaja

Obavještavaju se pripadnici braniteljske populacije (djeca branitelja) koji imaju prebivalište na području općine Žepče u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Žepče, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz braniteljsko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Žepče, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola – djeci branitelja za školsku 2020./2021.godinu.

Visina novčane pomoći određena je u sljedećim iznosima:

za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama…………………..100,00 KM
za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama…………………….150,00 KM
II. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:

djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
djeca umrlih ratnih vojnih invalida;
djeca umrlih demobiliziranih branitelja – sudionika rata;
djeca ratnih vojnih invalida – sudionika rata;
djeca demobiliziranih branitelja koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine do 23.12.1995.godine ili 12 mjeseci ako su u Oružane snage stupili kao maloljetne osobe.
III. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

1) koji obnavljaju istu godinu školovanja;

2) čiji su članovi obiteljskog domaćinstva vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;

3) čija primanja po članu obiteljskog domaćinstva prelaze iznos od 200,00 KM;

IV. Kriteriji za izbor kandidata:

Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu nabavke obaveznih udžbenika za potrebe redovitog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po sljedećim kriterijima:

– ostvaren uspjeh u prethodnoj školskoj godini;

– socijalno-ekonomska situacija;

– sudjelovanje u Oružanim snagama;

 

 

Prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći imaju djeca poginulih, umrlih, nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branitelja.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17. do 19. Uredbe o prednosti u školovanju branitelja i članova njihovih obitelji i istaknuti su na oglasnoj ploči općine i Ministarstva za braniteljska pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

 

V. Zainteresirani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze:

ovjerena kopija osobne karte roditelja-staratelja;
ovjerena kopija učeničke knjižice, odnosno svjedočanstva iz prethodne školske godine;
ovjerena kućna lista;
uvjerenje o prebivalištu na području Kantona u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti BIZ ostvaruju u gradu/općini Kantona, kao i povratnike u Republiku Srpsku;
uvjerenje o prihodima članova domaćinstva;
ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti – obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za prethodnu kalendarsku godinu;
ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
potvrda o statusu pripadnika braniteljske populacije koji se dokazuje rješenjem nadležnog organa o priznavanju svojstva ( ratnog vojnog invalida, umrlog ratnog vojnog invalida; rješenje o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže obitelji poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, te uvjerenjem nadležnog organa o periodu sudjelovanja u Oružanim snagama, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98. i 48/99).

VI. Natječaj ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Za djecu pripadnika braniteljske populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika s drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj/ staratelj u vremenu od 29.06. do 20.07.2020. godine u Općini Žepče.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sutra bez električne energije naselja na širem području općine Žepče

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Obavještavaju se potrošači električne energije da će dana 26.06. 2020. godine radi radova do isključenja doći na Trafostanici 10/0,4 Kv Rasadnik koja napaja mjesta: Šećin Han, Dim Kamenolom, Donja Papratnica do Maslaca, Benzinska i motel Marić od 09,00 do 12,00 sati

• TS 10/0,4 kV Donja Lovnica koja napaja potrošače, dio potrošača u Viništu, Poslovne i privatne objekte u Donjoj Lovnici od 08:30 - 14:00

• TS 10/0,4 kV Spomenik (Naselje Preko od stare stočne do polovine naselja Preko , kuće oko Spomenika , desna strana uz rijeku do Mijatovića u Gornjoj Orahovici) od 12:00 - 13:30

Za sva dodatna obavještenja možete se obratiti dežurnoj službi u radnoj jedinici u Žepču na brojeve telefona 881-717 i na 883-134.

BZK Preporod Žepče raspisuje natječaj za izbor najboljeg literarnog rada za učenike srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Bošnjačka zajednica kulture „ Preporod „ Žepče već punih devet godina manifestacijom „ Sjećanje na književnika Nedžada Ibrišimovića „ u Žepču obilježava godišnjicu smrti ovog i istaknutog bh književnika i umjetnika.

Žepče je već godinama centralno mjesto obilježavanja godišnjice smrti ovog književnika koji je djetinjstvo, ,mladost i dio radnog vijeka proveo u Žepču i za koje je za života bio jako emotivno vezen.
„Ove godine kako bi obogatili programski sadržaj gore navedene manifestacije, a u cilju što veće popularizacije Ibrišimovićevog književnikovog djela među učenicima srednjih škola, BZK pREPOROD  ŽEPČE raspisuje  konkurs  za izbor najboljeg literarnog rada za učenike srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona.
Konkurs je otvoren do 01.09. 2020 godine a radovi se mogu slati lično ili poštom na adresu BZK Preporod Žepče za konkurs ( ne otvarati), Sarajevska b.b 72230 Žepče ( zgrada Medžlisa IZ Žepče ).
Teme ovogodišnjeg konkursa za izbor najboljeg literarnog rada su: „Bilo jednom „ i „ Da bih opstao u mojoj Bosni, moram postati div „..
U razmatranje će se uzimati isključivo originalni učenički radovi, koji moraju biti dostavljeni pod šifrom u kuverti .
Neophodno je da radovi budu potpisani isključivo šifrom, a u posebnoj kuverti dostaviti rješenje šifre (ime, prezime, adresa, škola, razred, broj telefona)
Proglašenje i čitanje najboljih radova bit će upriličeno u sklopu književne večeri 15. 09.  2020.godine. Za najbolja tri rada osigurane su nagrade i to: prvo mjesto 200 KM, drugo mjesto 150 KM i treće mjesto 50 KM“, istaknuli su iz BZK Preporod Žepče.

JU Dom zdravlja Žepče: Obavijest za pacijente- KBZ do daljnjeg ne prima laboratorijske nalaze

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Iz Doma zdravlja žepče smo dobili obavijest koju prenosimo u cijelosti:


„Iz Kantonalne bolnice Zenica smo obaviješteni da u četvrtak, 25.06.2020. godine, ne šaljemo laboratorijske nalaze u KBZ jer iste nisu u mogućnosti primiti niti analizirati.

Stoga molimo sve pacijente koji su planirali 25.06. doći u Laboratorij JU „Dom zdravlja sa stacionarom Žepče“ radi slanja nalaza u KBZ, da odgode svoj dolazak.

O početku rada laboratorije u KBZ bit ćete blagovremeno obaviješteni putem medija.

Sve laboratorijske nalaze koje radi naša Ustanova je moguće uraditi“, kaže se u obavijesti koju smo dobili iz JU Dom zdravlja sa stacionarom Žepče.

Page 5 of 109