Obavijest o pokretanju postupka usklađivanja i registriranja redova vožnje na općinskim linijama

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ŽEPČE
OPĆINSKI NAČELNIK
Služba za gospodarstvo i financije

Povjerenstvo za promet

 

Datum: 30.06.2020.godine

 

Na temelju članka 24. Zakona o cestovnom prijevozu F BiH (”Službene novine F BiH”, broj: 28/06, 2/10) i članka 4. Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje te sadržaju i načinu vođenja registra (”Službene novine F BiH”, broj: 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15) i Rješenja o pokretanju postupka usklađivanja redova vožnje na općinskim linijama broj 01/1-23-519/20. od 30.06.2020.godine, Povjerenstvo za promet Općine Žepče daje slijedeću:

O B A V I J E S T

 

Obavještavaju se zainteresirani prijevoznici da je pokrenut postupak usklađivanja redova vožnje u linijskom prijevozu putnika za općinske linije za period 2020-2023.godine za sljedeće linije:

 

BEGOV HAN-ŽEPČE

BILJEVINA-MJESTOVA RAVAN-ŽEPČE

OZIMICA-ŽEPČE-BEGOV HAN

GORNJA GOLUBINJA-BEGOV HAN

JASTREBAC-MJESTOVA RAVAN

VITLACI-ŽEPČE

BEGOV HAN-BRANOŠICA

BRIŽĐE-MJESTOVA RAVAN

ŽEPČE-KARAULA

ŽEPČE-GORNJE RAVNE

ŽEPČE-DONJA GOLUBINJA

ŽEPČE-OSOVA

ŽEPČE-LOVNICA

ŽEPČE-PAPRATNICA

ŽEPČE-VINIŠTE

VRBICA-ŽEPČE

GLOBARICA-ŽEPČE

RADUNICE-ŽEPČE

 

Osim navedenih linija, zainteresirani prijevoznici mogu predložiti druge linije koje povezuju naseljena mjesta na području općine Žepče. Uz zahtjev za usklađivanje i registriranje redova vožnje potrebno je dostaviti sljedeće:

Prijedlog redova vožnje prijevoznika
Prijedlozi redova vožnje koji se dostavljaju na usklađivanje po Javnom oglasu moraju sadržavati oznake, deklaracije i druge podatke unesene u utvrđene obrasce. Prijedlozi redova vožnje koji se dostavljaju na postupak usklađivanja redova vožnje moraju biti urađeni na propisanim obrascima (obrazac 1a) a to su:

Popis starih redova vožnje,
Popis starih redova vožnje s promjenom uslijed više sile,
Popis starih redova vožnje s promjenom,
Popis novih redova vožnje,
Vozni red vožnje za općinsku liniju,
Promjena voznog reda vožnje.

Dokaz o uplati pristojbe za provođenje postupka usklađivanje redova vožnje
Ovjeren primjerak uplatnice od nadležne banke ili pošte (uplate za ranije raspisani oglas a koji nije proveden se priznaju).

Dokaz o ispunjenju uvjeta za obavljanje linijskog prijevoza osoba u unutrašnjem cestovnom prometu:
Rješenje o upisu poslovnog subjekta u sudski registar sa spiskom registriranih djelatnosti, koje ne može biti starije od 30 dana od dana objave ovog poziva u “Službenim novinama Federacije BiH”;
Uvjerenje o poreskoj registraciji (ID broj) i uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost (PDV broj);
Spisak uposlenih vozača ovjeren od strane Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, ne stariji od 30 dana od dana objave ovog poziva u “Službenim novinama Federacije BiH”;
Licencu ”A” za obavljanje javnog linijskog prijevoza osoba,
Važeće Rješenje o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uvjeta za vozila,
Dovoljan broj vozila za redove vožnje koje održava i za redove vožnje koje je prijevoznik prijavio za usklađivanje,
Ovjerene kopije redova vožnje registriranih kod drugih ministarstava, odnosno nadležnih gradskih i općinskih službi,
Uvjerenja Porezne uprave da redovito izmiruje porezne obveze i druge javne prihode,
Ovjerenu kopiju zaključenog ugovora o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja.
Za linije koje se održavaju u kooperaciji prijevoznik je dužan dostaviti ugovor o kooperaciji. Pristojbu u visini od 30,00 KM za svaki prijavljeni polazak, odnosno i za svaki prijavljeni povratak, odnosno 40,00 KM za svaki prigovor, a za novi red vožnje 50,00 KM po polasku i 50,00 KM po povratku, prijevoznici trebaju uplatiti na Depozitni račun Općine Žepče broj: 3380002210835421, svrha doznake ”Pristojba za usklađivanje redova vožnje za 2020-2023”, vrsta prihoda 722449, oznaka općine 105. (uplate koje su izvršene za prethodni javni poziv koji nije okončan se priznaju).

U postupak usklađivanja i registriranja neće biti uvršteni:
Redovi vožnje koji nisu urađeni u skladu s važećim propisima,
Redovi vožnje s bitnim greškama, nepotpuni, nečitki, neblagovremeno podneseni,
Redovi vožnje za koji nije uplaćena pristojba.
Zainteresirani prijevoznici se mogu obratiti Povjerenstvu radi dobivanja dodatnih informacija na telefon 032 888 626, zahtjevom za usklađivanje redova vožnje ili na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zahtjev s propisanom dokumentacijom, zainteresirani prijevoznici su dužni dostaviti do 31.07.2020.godine do 15 sati. Zahtjevi se podnose u zapečaćenoj kuverti na adresu: Općina Žepče, Služba za gospodarstvo i financije, Povjerenstvo za promet s naznakom ”NE OTVARAJ”.

Vrijeme i mjesto održavanja sastanka na kojem će se vršiti otvaranje kuverti je 31.08.2020.godine (PONEDJELJAK) u 13 sati u prostorijama Općine Žepče.

 

Povjerenstvo za promet Općine Žepče.

 

 

NK Žepče: Javni poziv za natjecateljsku sezonu 2020/21

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Novoosnovani nogometni klub „NK ŽEPČE 1919“ poziva sve zainteresirane nogometaše da se uključe u trenažni proces za sljedeću natjecateljsku  sezonu 2020/21 – selekcija kadeta , juniora i seniorskog tima.
Pozivaju se svi zainteresirani roditelji da upišu svoju djecu u našu školu nogometa u selekcije pretpioniri , pionira ali i one najmlađe u selekciju limača.
Također se pozivaju svi zainteresirani treneri koji posjeduju A , B ili C licencu , da se prijave za rad u određenim selekcijama  kluba .

Prijave i upis moguće je obaviti pozivom na broj telefona 063-981-757 , putem maila na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ili osobno na Gradskome stadionu u Žepču ( u zatvorenoj kuverti ).

Natječaj za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika – djeci branitelja za školsku 2020./2021. godinu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Bosna i Hercegovina/Federacija BiH
Zeničko-dobojski kanton
Općina Žepče
Općinski načelnik
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Na osnovu člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branitelja/branilaca i članova njihovih obitelji („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/14. i 1/18.) (u daljem tekstu Uredba) i točke 8. Instrukcije za provođenje natječajne procedure za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za potrebe redovitog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama – djeci branitelja u školskoj 2020./2021.godini broj 13/03-2-3-34-10043/20. od 24.06.2020.godine Općinska služba za opću upravu i društvene djelatnosti, dana 01.07.2020. godine objavljuje:

N A T J E Č A J
za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika

– djeci branitelja/branilaca za školsku 2020./2021. godinu

 

I. Predmet natječaja

Obavještavaju se pripadnici braniteljske populacije (djeca branitelja) koji imaju prebivalište na području općine Žepče u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Žepče, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz braniteljsko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Žepče, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola – djeci branitelja za školsku 2020./2021.godinu.

Visina novčane pomoći određena je u sljedećim iznosima:

za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama…………………..100,00 KM
za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama…………………….150,00 KM
II. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:

djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
djeca umrlih ratnih vojnih invalida;
djeca umrlih demobiliziranih branitelja – sudionika rata;
djeca ratnih vojnih invalida – sudionika rata;
djeca demobiliziranih branitelja koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine do 23.12.1995.godine ili 12 mjeseci ako su u Oružane snage stupili kao maloljetne osobe.
III. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

1) koji obnavljaju istu godinu školovanja;

2) čiji su članovi obiteljskog domaćinstva vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;

3) čija primanja po članu obiteljskog domaćinstva prelaze iznos od 200,00 KM;

IV. Kriteriji za izbor kandidata:

Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu nabavke obaveznih udžbenika za potrebe redovitog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po sljedećim kriterijima:

– ostvaren uspjeh u prethodnoj školskoj godini;

– socijalno-ekonomska situacija;

– sudjelovanje u Oružanim snagama;

 

 

Prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći imaju djeca poginulih, umrlih, nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branitelja.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17. do 19. Uredbe o prednosti u školovanju branitelja i članova njihovih obitelji i istaknuti su na oglasnoj ploči općine i Ministarstva za braniteljska pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

 

V. Zainteresirani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze:

ovjerena kopija osobne karte roditelja-staratelja;
ovjerena kopija učeničke knjižice, odnosno svjedočanstva iz prethodne školske godine;
ovjerena kućna lista;
uvjerenje o prebivalištu na području Kantona u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti BIZ ostvaruju u gradu/općini Kantona, kao i povratnike u Republiku Srpsku;
uvjerenje o prihodima članova domaćinstva;
ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti – obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za prethodnu kalendarsku godinu;
ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
potvrda o statusu pripadnika braniteljske populacije koji se dokazuje rješenjem nadležnog organa o priznavanju svojstva ( ratnog vojnog invalida, umrlog ratnog vojnog invalida; rješenje o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže obitelji poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, te uvjerenjem nadležnog organa o periodu sudjelovanja u Oružanim snagama, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98. i 48/99).

VI. Natječaj ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Za djecu pripadnika braniteljske populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika s drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj/ staratelj u vremenu od 29.06. do 20.07.2020. godine u Općini Žepče.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Poziv za redovito plaćanje komunalnih usluga

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

U posljednje vrijeme JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče bilježi osjetan pad prihoda od komunalnih usluga.

Naime, od sredine 3/2020. god., to jest s pojavom pandemije koronavirusa, došlo je do značajnog smanjenja prihoda od komunalnih usluga. Jedan od razloga je što su mnogi poslovni objekti bili jedno vrijeme zatvoreni pa im nisu fakturirane usluge grijanja i odvoza otpada. Drugi razlog, zbog kojega šaljemo ovaj poziv,  je smanjena redovitost uplata poslovnih korisnika i domaćinstava.

Jasno nam je da su mnoga naša poduzeća a samim time i njihovi uposlenici u teškoj financijskoj situaciji i da svoj novac raspoređuju sukladno vlastitim prioritetima. Očigledno je da plaćanje komunalnih usluga za mnoge nije prioritetno i ostavlja se za „neke bolje dane“.

Smanjenjem redovitih prihoda ovo poduzeće dolazi u sve teži položaj t.j. sve teže ispunjava svoje obveze prema dobavljačima i svojim uposlenicima. Troškovi nabavke goriva, uglja, el. energije, opreme i materijala za održavanje infrastrukture, kao i troškovi uposlenika (plaća, doprinosi, topli obrok, prijevoz...) su redoviti mjesečni troškovi koje moramo podmirivati kako ne bi  bili utuženi a što bi dovelo do blokade bankovnih računa. Zbog toga poduzeće poduzima sve potrebne mjere kako bi povećalo naplatu potraživanje, odnosno kako bi je vratilo na razinu prije pandemije. Jedna od tih mjera je i mjera utuživanja neredovnih platiša, i to onih koji imaju dugovanja više mjeseci i prije pandemije i koji se nisu odazvali opomeni pred utuženje.

Nakon niza utuživanja uslijedile su reakcije korisnika a osobito pravnih osoba, koje nas prozivaju da „mi, koji smo na budžetu“ ne razumijemo trenutnu situaciju u gospodarstvu.

Naglašavamo da JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče NIJE NA BUDŽETU nego radi na istome principu kao i svaki drugi pravni subjekt registriran kao D.O.O. Dakle, imamo samo onoliko novca koliko naplatimo za izvršene usluge i ništa više. Zbog toga moramo voditi računa o rentabilnosti poslovanja i blagovremenoj naplati potraživanja kao i svi drugi poslovni subjekti.

Shodno navedenom, molimo sve korisnike naših usluga da svoje prispjele račune plaćaju na vrijeme. Time će te omogućiti i dalje kvalitetno vršenje naših usluga (vodovod i kanalizacija, grijanje, prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih zelenih površina, usluge parkinga, zelene tržnice ...), kaže se u obavijesti iz JP Komunalno Žepče.

Podjela paketa pomoći razvojačenim braniteljima ispod 57. godina

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Dana 29.06.2020. godine u općinu Žepče pristigli su prehrambeni proizvodi koje je osigurala Vlada ZDŽ na prijedlog Ministarstva za braniteljska pitanja ZDŽ a sve u cilju pružanja jednokratne pomoći razvojačenim braniteljima ispod 57. godine a koji su podnijeli zahtjev za novčanu egzistencijsku naknadu u skladu s Uredbom o novčanoj egzistencijskoj naknadi za razvojačene branitelje ( sl. novine ZDŽ br. 6/20) .

Podjela će se realizirati sukladno uspostavljenom kriteriju koje je propisalo Ministarstvo za braniteljska pitanja ZDŽ a sadržaj paketa se sastoji od 50 kg. brašna, 3 litre ulja, 1 kg soli, 2 kg šećera i 2 kg riže.


Ovim putem obavještavamo sve razvojačene branitelje pripadnike HVO-a iz općine Žepče koji su mlađi od 57 godina i kojima je priznato pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu odnosno oni koji su podijeli zahtjev, preko Službe stručnih općih poslova i društvenih djelatnosti općine Žepče, da će se preuzimanje paketa provesti u Skladištu udruge poduzetnika Žepče ( u Varošu) od danas do petka u vremenu od 9-12 sati.


Samu realizaciju ove aktivnosti provest će općinska i županijska Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO-a općine Žepče i ZDŽ , istaknuo nam je predsjednik županijske udruge Stanko Knežević.

Page 8 of 112