Javni poziv za prodaju vatrogasnog vozila

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

                                                     J A V N I   P O Z I V

 

                            za prodaju vatrogasnog vozila putem postupka licitacije

                                              sistemom zatvorenih ponuda

 

                                                                           I

 

Predmet javnog poziva je prikupljanje zatvorenih pismenih ponuda za izbor ponuđača za prodaju rabljenog vatrogasnog vozila FAP 1314, koje nije prodano ni nakon drugog objavljnog  Javnog poziva broj:01/1-05-568-2/15, od 10.11.2015. godine.

 

                                                                          II

 

                                                             PODACI O VOZILU

 

 1.  Vatrogasno teretno vozilo, FAP, tip 1314 S, dizel, oblik karoserije SG  RADNO VATROGASNO, godina proizvodnje 1977., neregistrirano-odjavljeno, broj sjedišta 7 (sedam), snaga motora 107 KW, zapremina 8080 cm³, nosivost 12,45 t, pređeni kilometri 172008, vozilo posjeduju srednjetlačnu vakum pumpu 1600 l/min i rezervoar za vodu 4000 l, vozilo je u voznom stanju. 

 

 

Početna cijena vozila je: 3.500,00 KM

                                                                       III

 

 

                                                           KRITERIJ PRODAJE

 

Vozilo koje je predmet javnog oglasa, prodaje se  ponuđaču koji dostavi najvišu cijenu.

 

Ponude koje budu niže od ponuđene početne cijene neće se uzeti u razmatranje.

 

U slučaju postignute iste pojedinačne cijene prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu za javni oglas.

 

                                                                      IV

 

                                                             NAČIN PRODAJE

 

Prodaja se vrši putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda. Svi zainteresirani potencijalni ponuđači mogu izvršiti uvid u stanje vozila i to svakim radnom danom od dana objave Javnog poziva, do krajnjeg datuma za dostavu ponuda (01.02.2016. godine), u vremenu od 08:00 do 15:00 u Vatrogasnom domu, Sarajevska b.b. 72230 Žepče.

 

Vatrogasno vozilo prodaje se u viđenom stanju, naknadne reklamacije se neće uvažavati.

 

                                                                        V 

 

                                                             PRAVO UČEŠĆA

 

Pravo učešća u postupku licitacije sistemom zatvorenih ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe (osim članova Povjerenstva i članova njihovih obitelji), koja do početka javnog nadmetanja uplate 350,00 KM, na račun proračuna Općine Žepče, broj:3380002210835421 kod UniCredit Zagrebačke banke d.d.

 

                                                                       VI

 

                                                            SADRŽAJ  PONUDE

 

Ponuda treba da sadrži:

 

Za pravne osobe – ponudu dostavit na memorandumu firme sa pečatomi potpisom ovlaštene osobe, točan naziv i adresu ponuđača, ovjerenu kopiju rješenja o registraciji, identifikacioni broj o poreznoj registraciji i kontakt telefon.

 

Za fizičke osobe – pismenu ponudu i kontakt telefon

 

                                                                       VII

 

                                                      DOSTAVLJENJE PONUDA

 

-     Rok za dostavljenje ponuda je 01.02.2016.godine do 15:00 sati.

 

-   Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ''NE OTVARAJ'' – za javni oglas za prodaju vatrogasnog vozila putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda, neposredno na šalter Općine ili preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu: Općina Žepče, ul. Stjepana Radića br 2., 72230 Žepče. 

 

 

                                                                   VIII

 

                                       DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

 

 -    Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača, Povjerenstvo će održati 02.02.2016. godine (utorak) u 11:00 sati u prostorijama Vatrogasnog doma, na adresi Sarajevska b.b. 72230 Žepče.

 

-     Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka neće se uzeti u razmatranje.

 

IX

 

-    Sa odabranim ponuđačem, Općina Žepče će zaključiti kupoprodajni ugovor o kupovini motornog vozila u roku od najkasnije 7 dana po završetku licitacije. Iznos položen na ime kaucije, vratit će se onim ponuđačima koji ne budu izabrani na javnoj licitaciji u roku od 3 dana od dan otvaranja ponuda, s tim da se položena kaucija neće vratiti odabranim ponuđačima, koji u ovom roku ne zaključe kupoprodajni ugovor sa Općinom Žepče, tj. koji odustanu od kupovine. Ponuđaču koji kupi vozilo, uplaćeni iznos od 350,00 KM se umanjuje od ponuđene cijene, pri konačnom plaćanju.

 

-    Licitiranu cijenu za kupljena motorna vozila, odabrani ponuđač je dužan uplatiiti u roku od 5 (pet) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora na račun proračuna Općine Žepče, u suprotnom smatraće se da je ponuđač odustao od kupovine, a potpisivanje ugovora ponudit će se sljedećem ponuđaču koji je ponudio najveći iznos.

 

-    Po uplati izlicitirane cijene na ime kupovine motornog vozila, kupci su dužni preuzeti kupljeno motorno vozilo u roku od 5 (pet) dana nakon zaključenja ugovora i snositi sve troškove u vezi prijenosa vlasništva.

 

-    Općina Žepče zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju motornih vozila po ovom Oglasu u bilo kojo fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

 

-    Javni poziv će se objaviti na Oglasnoj ploči Općine Žepče i web stranici Općine Žepče www. opcina-zepce.com, te u lokalnim medijima.

 

 

 

                                           DODATNE INFORMACIJE

 

Zainteresirani ponuđači na usmeni zahtjev mogu dobiti kompletan tekst ovog oglasa sa slikama vozila na svoju e-mail adresu.

 

Zainteresirani sve detaljnije informacije mogu dobiti svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati odnosno putem telefona 032/881-700. Kontakt osoba Zoran Martinović, Šef odjeljenja za ZOP i vatrogastvo.

 

 

Javni Oglas: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i povratnika, program pomoći održivog povratka

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje Javni oglas za podnošenje prijava /zahtjeva/projekata ZA PROGRAM POMOĆI ODRŽIVOG POVRATKA-PROLJETNA/JESENJA SADNJA VOĆA NA PROSTORU BIH

 

Opširnije:Javni Oglas: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i povratnika, program pomoći održivog povratka

JP Komunalno Žepče: Obavijest za korisnike odvoza otpada

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

IZ JP Komunalno Žepče obavještavaju korisnike otpada koji se nalaze u višim predjelima Papratnice, Gornjih ravana i Preka da zbog snijega na kolovozu nismo bili u mogućnosti izvršiti redovno preuzimanje i odvoz otpada sa tih područja.

Opširnije:JP Komunalno Žepče: Obavijest za korisnike odvoza otpada

Crveni križ : Hitno potrebna krvna plazma

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Općinska organizacija Crvenog Križa Žepče apelira na sve naše sugrađane koji mogu pomoći da se pod hitno jave u CK radi prikupljanja potrebitih doza krvne plazme koje su neophodne za operaciju kritičnih pacijenata.

Opširnije:Crveni križ : Hitno potrebna krvna plazma

RAŽ: Poziv za žepčake u dijaspori

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Općina Žepče potpisala je ugovor o suradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BIH za implementaciju projekta „Partnerstvo s dijasporom za održiv ekonomski razvoj općine Žepče“ koji je u skladu sa Strategijom u oblasti migracije i azila BIH 2012.-2015. Godine, a Razvojna agencija Žepče - RAŽ provodi projektne aktivnosti.

Opširnije:RAŽ: Poziv za žepčake u dijaspori

Stranica 73 od 79