Natječaj za dodjelu stipendija studentima – braniteljima i članovima njihovih obitelji za studijsku 2020./2021.godinu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ministarstvo za braniteljska/boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona  raspisalo je Natječaj za dodjelu stipendija studentima – braniteljima i članovima njihovih obitelji zastudijsku 2020./2021.godinu

 1. Sredstva namijenjena stipendiranju

Za potrebe stipendiranja redovitog studija (redovni i samofinancirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja) na visokoškolskim ustanovama, branitelja i članova njihovih obitelji u studijskoj 2020./2021.godini osiguravaju se sredstva u Proračunu Županije u visini od (najmanje) 10% ukupnih proračunskih sredstava Ministarstva za braniteljska pitanja u 2021.-oj godini.

 • Visina stipendije određuje se u sljedećim iznosima:
 • za prvu godinu studija ………………..…. 800 KM;
 • za drugu i ostale godine studija ……… 1200 KM.
 • Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose :
 • za prvu godinu studija ………………..…. 100 KM;
 • za drugu i ostale godine studija ………. 150 KM.
 1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:
 2. dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
 3. ratni vojni invalidi;
 4. demobilizirani branitelji koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetne osobe ili neposredno po punoljetstvu;
 5. članovi obitelji šehida, poginulih, umrlih i nestalih branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida;
 6. članovi uže obitelji poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
 7. djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života;
 8. djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života;
 9. djeca demobiliziranih branitelja koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetne osobe ili neposredno po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.

III.   Pravo sudjelovanja  na natječaju, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju :

 1. djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branitelja, kojim je prestalo pravo na obiteljsku invalidninu – do navršene 35. godine života;
 2. djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja kojim je prestalo pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih vojnih invalida koja nisu korisnici prava na obiteljsku invalidninu – do navršene 30.godine života;
 3. djeca umrlih demobiliziranih branitelja koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje dvije godine i koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije smrti – do navršene 30.godine života.
 4. Pravo sudjelovanja na natječaju osobe iz točke II i III imaju pod uvjetom:
 1. da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine;
 2. da imaju prebivalište na području Županije u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno, osim povratnika u Republiku Srpsku;
 3. da prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite ostvaruju u općinama Županije;
 4. oni ili članovi njihovog obiteljskog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;

 

 

 

 1. čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 634,40 KM ( 80% prosječne neto plaće isplaćene u Županiji u prethodnoj godini);
 2. da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25.godine života.

Odredba točke e) ne odnosi se na kandidate – članove obitelji šehida, poginulih, umrlih i nestalih branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida i članovi uže obitelji poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

Odredba točke f) ne odnosi se na kandidate – dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, ratne vojne invalide i demobilizirane branitelje koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetne osobe ili neposredno po punoljetstvu.

 1. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:
 2. koji su studenti-apsolventi;
 3. koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija;
 4. koji su na vanrednom studiju;
 5. koji primaju kredit ili stipendiju drugog davatelja.
 6. Kriteriji za izbor kandidata

Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po

slijedećim kriterijima:

 1. ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;
 2. socijalno-ekonomska situacija;
 3. ratna priznanja, ratni staž i invaliditet.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su  odredbama članova 15. do 21. Uredbe o stipendiranju redovitog studija branitelja i članova njihovih obitelji, istaknutim na oglasnim pločama gradskih/općinskih službi nadležnih za poslove braniteljsko-invalidske zaštite i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

VII.  Zainteresirani kandidat uz prijavu prilaže sljedeće dokaze :

 1. ovjerenu fotokopiju osobne karte;
 2. dokaz o statusu branitelja i člana njegove obitelji;
 3. uvjerenje o prebivalištu;
 4. potvrdu o redovitom studiju;
 5. dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija      svjedočanstva/ uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini);
 6. ovjerenu kućnu listu;
 7. uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja tri mjeseca za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste (za nezaposlene uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a za osobe koje se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice);
 8. ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti – obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za predhodnu kalendarsku godinu;
 9. ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
 10. izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu.

 

VIII. Natječaj ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilteljsko-invalidsku zaštitu u gradu/općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prilozi:

Obrazac o nekorištenju druge stipendije
Izjava o ukupnim prihodima domaćinstva

Priopćenje za javnost JU „Dom zdravlja sa stacionarom Žepče“

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Iz JU „Dom zdravlja sa stacionarom Žepče“ uputili su priopćenje koje prenosimo u cijelosti:


"Do sada je na području naše općine Sars-CoV-2 virus potvrđen kod 257 osoba.

Oporavljenih je 192, a umrlo je 8 osoba.

Trenutno imamo 57 aktivnih slučajeva zaraze.

Odlukom Kriznog stožera  Ministarstva zdravstva ZDK za praćenje novog corona virusa broj: 11-33-1335-136/20 od 23.10.2020. godine, obustavlja se PCR testiranje zbog nedostatka testova. Testiraju se samo hospitalizirani pacijenti i zdravstveni radnici sa simptomima Covid-19.

Jutros se u Covid-ambulanti javilo 27 osoba sa simptomima sumnjivim na infekciju Sars-CoV-2 virusom, ali ih nismo mogli testirati zbog naprijed navedene odluke.

Zbog drastičnog pogoršanja epidemiološke situacije na području naše općine, molimo korisnike zdravstvene zaštite da redovitu terapiju zatraže putem telefona od svog ordinirajućeg liječnika.

Služba za RTG dijagnostiku od 07:00 do 11:00 sati će obrađivati pacijente koji nisu sumnjivi na Covid-19, a od 11:00 do 15:00 pacijente sumnjive na Covid-19.

Redovito cijepljenje djece vrši se od 07:00 do 10:00 sati prema unaprijed određenom terminu.

Svi pacijenti koji imaju simptome sumnjive na Covid-19 ili drugu respiratornu infekciju, trebaju telefonom kontaktirati svog obiteljskog liječnika, koji će im dati instrukcije o daljem postupanju.

Molimo sve građane da poštuju ranije izdate naredbe i preporuke Kriznih stožera u cilju zaštite svog zdravlja i zdravlja cijele zajednice”, kaže se u priopćenju JU Dom zdravlja sa stacionarom Žepče.

Općinsko izborno povjerenstvo/komisija: Obuka predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora te članova i zamjenika članova biračkih odbora

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Prema odredbama članka 2.19. Izbornog zakona i Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora, predsjednici biračkih odbora i njihovi zamjenici te članovi biračkih odbora i njihovi zamjenici dužni su proći obuku za rad u biračkim odborima na Lokalnim izborima u općini Žepče za 2020. godinu.

Nakon obuke kandidati će isti dan pristupiti testu provjere znanja. Uspješnim kandidatima na provjeri znanja će biti dodijeljeni certifikati, a imenovani članovi koji ne pristupe obuci ili ne zadovolje na provjeri znanja bit će razriješeni i na njihovo mjesto će biti imenovani drugi kandidati.

Općinsko izborno povjerenstvo/komisija će organizirati obuku predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora te članova i zamjenika članova biračkih odbora kako slijedi:


03./utorak/ 11.2020. godine I. termin od 14.00 sati do 16.00 sati i II. termin od 16,00 sati do 18,00 sati za članove i zamjenike članova biračkih odbora za prvu grupu (biračka mjesta od 1-20).


05./četvrtak/ 11.2020. godine I. termin od 14.00 sati do 16.00 sati i II. termin od 16,00 sati do 18,00 sati, za članove i zamjenike članova biračkih odbora za drugu grupu (biračka mjesta od 21-38, BM 501 i mobilni timovi).


06./petak/ 11.2020. godine I. termin od 14.00 sati do 16.00 sati i II. termin od 16,00 sati do 18,00 sati za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora (biračka mjesta od 1-38, BM 501, mobilni timovi i COVID 19 tim).

Svi politički subjekti na području općine Žepče ispred kojih su imenovani predsjednici/zamjenici predsjednika i članovi/zamjenici članova biračkih odbora, dužni su obavijestiti predsjednike/zamjenike predsjednika i članove/zamjenike članova biračkih odbora o terminima održavanja obuke.


Također molimo sve predsjednike/zamjenike predsjednika, članove/zamjenike članova BO, koji su to u mogućnosti da prvenstveno koriste prvi termin za obuku od (14,00 h do 16,00 h) kako bi termin od 16,00 h mogle koristiti osobe koje su zaposlene, a sve u cilju poštivanja svih preporučenih epidemioloških mjera i smanjenja broja osoba koje u datom trenutku borave u zatvorenom prostoru.

Nošenje maski je obavezno za vrijeme obuke, a sve osobe koje imaju simptome infekcije koronavirusom ili potvrđenu infekciju COVID 19 ne trebaju dolaziti na obuku i dužne su kontaktirati OIK Žepče na tel: 032888248, gdje će dobiti daljnja uputstva o načinu pohađanja obuke.

Obuka će se održati u zgradi Doma kulture, velika kino sala  Doma kulture.

Općina Žepče: Lista korisnika za dodjelu plastenika

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active


U privitku Odluka s popisom korisnika koji su ostvarili pravo na dodjelu plastenika na osnovu projekta “Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mlađih osoba kroz proizvodnju u plastenicima”.

ODLUKA

Općina Žepče: Upozorenje na opasnosti od izbijanja požara u sezoni grijanja

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Dolaskom hladnijeg vremena i početkom sezone grijanja povećana je opasnost od izbijanja požara na stambenim, poslovnim i drugim objektima. Zbog nestručnog rukovanja s pećima na kruta goriva ili s električnim grijalicama, zimi nastaju požari u objektima, koji za posljedicu mogu imati i smrtne ishode. Stoga je važno da građani u svojim porodičnim i privrednim objektima paze na sljedeće:

 1. Redovno vršiti provjeru ispravnosti sistema za grijanje, a popravak istih povjeriti stručnim osobama. Kod popravaka je jako važno koristiti originalne dijelove. Sve vrste sistema za grijanje mogu predstavljati direktnu opasnost od požara, ako su nestručno postavljeni ili ako nisu redovno održavani.
 2. Redovno servisirajte peći na plin.
 3. Budite oprezni pri paljenju peći na kruta goriva jer zbog nepažnje, odjeću osobe može zahvatiti plamen. Također, ni u kom slučaju nemojte pokušavati zapaliti drva u peći s benzinom ili sličnom zapaljivom tekućinom.
 4. Odmaknite tepihe i drugi zapaljivi materijal od peći. Nemojte držati drvo za loženje u neposrednoj blizini peći, jer može doći do zapaljenja zbog prijenosa topline.
 5. Neohlađeni pepeo iz peći može i nakon 24 sata biti izvorom paljenja tako da se nikada ne smije pospremati u kartonske kutije, plastične kante ili u smeće s drugim gorivim otpadima. Pepeo odložite samo u metalne kontejnere na otvorenom, na sigurnoj udaljenosti od objekta.
 6. Ne prekrivajte električne grijalice odjećom ili krpama i obratite pažnju na njihovu akedvatnu udaljenost od zavjesa i drugih lako zapaljivih materijala.
 7. Molimo na pojačan oprez kod grijanja objekata u kojima se nalaze životinje.
 8. Obavezno održavajte dimovodne kanale. Neispravni i neočišćeni dimnjaci mogu lako izazvati požar. Požari dimnjaka oštećuju konstrukciju dimnjaka, a mogu se proširiti i na druge dijelove kuće i mogu imati i tragične posljedice. Tokom požara dimnjaka, unutrašnja temperatura može dosegnuti i preko 1000 stepeni Celzijusa.

Radnje i postupci u slučaju požara dimnjaka:

 • Odmah pozvati vatrogasce na broj 123
 • Ukloniti sve zapaljive predmete koji se nalaze blizu dimnjaka
 • Prigušiti otvore za zrak na ložištu kako bi smanjili gorenje i postepeno gasiti peć (ložište)
 • Vatru u dimnjaku nikada ne gasiti vodom, jer je to veoma opasno. Pri izljevanju samo jednog litra vode u dimnjak, nastane 1.700 litara pare. Dimnjak ne može da izdrži toliki pritisak i može doći do njegovog urušavanja
 • O požaru obavijestite sve stanare; svi stanari i životinje moraju napustiti stan jer je opasnost od nastanka otrovnog ugljen-monoksida izuzetno velika
 • Ukoliko je prostorija ispunjena dimom, ne ulaziti u nju
 • Ne otvarati vrata dimnjaka
 • Vatrogascima omogućiti pristup
 • Nakon požara kontrolisati temperaturu spoljašnjeg zida dimnjaka najmanje još 2-3 sata

Ako uočite požar ili dim iz objekta, odmah nazovite vatrogasce na broj 123!

Općina Žepče: Obavijest o prijavi plana poljoprivredne proizvodnje

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Obavještavaju se poljoprivrednici općine Žepče koji planiraju u 2021.godini aplicirati na novčane poticaje iz oblasti poljoprivrede Federalnog ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, da su, sukladno članku 6. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji („Sl.novine FBiH“ broj 32/17), dužni prijaviti plan poljoprivredne proizvodnje za 2020.godinu.

Prijava se podnosi Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZE-DO kantona na obrascu PPP najkasnije do 15.11. 2020.godine. Obrazac se može preuzeti OVDJE,, kao i na stranicama: www: fmpvs.gov.ba; ,info pultu općine Žepče ili u uredu broj 12 .

Ispunjeni i potpisani obrasci se dostavljaju direktno ili putem Službe za gospodarstvo i financije općine Žepče na adresu: Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Kučukovići broj 2, 72 000 Zenica .

Page 9 of 121