Natječaj za dodjelu stipendija studentima - braniteljima i članovima njihovih obitelji za studijsku 2018./2019.godinu

 Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona  r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica

za studijsku 2018./2019.godinu

 

 

I     Sredstva namijenjena stipendiranju

Za potrebe stipendiranja redovnog studija (redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja) na visokoškolskim ustanovama branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2018./2019.godini osiguravaju se sredstva u Budžetu Kantona u visini od (najmanje) 10% ukupnih budžetskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2019.-oj godini.

Visina stipendije određuje se u sljedećim iznosima:

1)    za prvu godinu studija …………........…. 800 KM;

2)    za drugu i ostale godine studija ………  1200 KM.

Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose :

1)      za prvu godinu studija …………........…. 100 KM;

2)      za drugu i ostale godine studija ……….   150 KM.

 

II   Pravo učešća na konkursu imaju:

 1. a) dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
 2. b) ratni vojni invalidi;
 3. c) demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetno lice ili neposredno po punoljetstvu;
 4. d) članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida;
 5. e) članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
 6. f) djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života;
 7. g) djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života;
 8. h) djeca demobiliziranih branilaca koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.

 

III    Pravo učešća  na konkursu, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju :

 1. a) djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca, kojim je prestalo pravo na porodičnu invalidninu – do navršene 35. godine života;
 2. b) djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja kojim je prestalo pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih vojnih invalida koja nisu korisnici prava na porodičnu invalidninu - do navršene 30.godine života; 
 3. c) djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje dvije godine i koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije smrti - do navršene 30.godine života.

 

IV   Pravo učešća na konkursu lica iz tačke II i III imaju pod uvjetom:

 1. a) da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine;
 2. b) da imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno, osim povratnika u Republiku Srpsku;
 3. c) da prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općinama Kantona;
 4. d) oni ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;
 5. e) čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 589,60 KM ( 80% prosječne neto plaće isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini);
 6. f) da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25.godine života.

Odredba tačke e) ne odnosi se na kandidate – članove porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida i članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

Odredba tačke f) ne odnosi se na kandidate - dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, ratne vojne invalide i demobilizirane branioce koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu.

 

V    Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

 1. a) koji su studenti-apsolventi;
 2. b) koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija;
 3. c) koji su na vanrednom studiju;
 4. d) koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca.

 

VI   Kriteriji za izbor kandidata

Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po slijedećim kriterijima:

 1. a) ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;
 2. b) socijalno-ekonomska situacija;
 3. c) ratna priznanja, ratni staž i invaliditet.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su  odredbama članova 15. do 21. Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim pločama općinskih službi nadležnih za poslove branilačko-invalidske zaštite i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

 

VII    Zainteresovani kandidat uz prijavu prilaže sljedeće dokaze :

 1. a) ovjerenu fotokopiju lične karte;
 2. b) dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice;
 3. c) uvjerenje o prebivalištu;
 4. d) potvrdu o redovnom studiju;
 5. e) dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija      svjedočanstva/ uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini);
 6. f) ovjerenu kućnu listu;
 7. g) uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja tri mjeseca za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste (za nezaposlene uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice);
 8. h) ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti - obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za predhodnu kalendarsku godinu;
 9. i) ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
 10. j) izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu.

 

VIII    Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u gradu/općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

izvor: www.zdk.ba

 

U Federaciji BiH 29. listopada Dan žalosti

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj telefonskoj sjednici proglasila 29. Listopada Danom žalosti u Federaciji Bosne Hercegovine, povodom ubojstva policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića.

-Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj telefonskoj sjednici, održanoj na inicijativu federalnog ministra unutrašnjih poslova, povodom mučkog ubojstva časnih policajca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, koji su živote položili obavljajući teški i odgovorni posao, štiteći ljudske živote, imovinu građana i pravni poredak naše zemlje, 29. Listopada 2018. godine proglasila Danom žalosti u Federaciji Bosne Hercegovine - saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i institucija Federacije Bosne i Hercegovine.

Na Dan žalosti ne mogu biti održavani programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti, navodi se u saopćenju iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

FENA

Odobrena isplata poticaja za tov pilića, nabavku plastenika i nabavku poljoprivredne mehanizacije

Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na današnjoj sjednici usvojila tri odluke kojima se odobrava isplata sredstava poticaja poljoprivrednim proizvođačima s područja ZDK u skladu s Programom poticaja poljoprivredne proizvodnje za 2018. godinu.


Ukupno 51 farmer koji se bavi tovom pilića ostvario je pravo na poticaje iz Budžeta te je odobren ukupan iznos podrške od 380.239 KM.


Za nabavku novih plastenika odobren je iznos od 13.389 KM za 10 proizvođača koji su ostvarili pravo na ovu vrstu poticaja.


Za nabavku poljoprivredne mehanizacije, u skladu s programom i Uputstvom odobrena su sredstva u iznosu od 15.227 KM za 13 poljoprivrednih proizvođača koji su ispunili uvjete za ostvarivanje poticaja.

Poznata imena novih zastupnika u Parlamentarnoj skupštini BiH

Središnje izborno povjerenstvo  Bosne i Hercegovine  utvrdilo je rezultate općih izbora održanih 7. listopada prema kojima će u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH biti parlamentarno 14 stranaka.

U Parlament BiH iz FBiH ispred SDA su ušli Denis Zvizdić, Šemsudin Mehmedović, Nermin Mandra, Safet Softić, Šemsudin Dedić, te Halid Genjac i Alma Čolo koji su dobili kompenzacijske mandate.

Iz koalicije HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH mandate su dobili Predrag Kožul, Bariša Čolak, Nikola Lovrinović, Mijo Matanović i Borjana Krišto.

Iz SDP-a u Parlament BiH ulaze Enver Bijedić, Zukan Helez, Saša Magazinović, Nada Mladina i Nermin Nikšić.

DF će u Parlamentu BiH predstavljati Zlatan Begić, Dženan Đonlagić i Vlatko Glavaš.

Iz SBB-a u Parlament idu Damir Arnaut i Edita Đapo.

Naša stranka će imati dva zastupnika i to Predraga Kojovića i Mirjanu Marinković – Lepić.

Fuad Kasumović izabrani je zastupnik Nezavisnog bloka dok će Mirsad Kukić predstavljati PDA.

Jasmin Emrić ponovo će biti zastupnik A-SDA.

Iz Republike Srpske SNSD će imati šest zastupnika i to četiri dirketno i dva kompenzacijska mandata. To su Nebojša Radmanović, Staša Košarac, Vojin Mitrović, Dragan Bogdanić te dva komepnzacijska mandata koja su pripala Nenadu Stevandiću i Snježani Novaković Bursać.

SDS će imati tri zastupnika i to Obrena Petrovića, Dragana Mektića i Mirka Šarovića.

PDP će imati dva mandata koji su osvojili Branislav Borenović i Mira Pekić.

DNS će predstavljati Nenad Nešić dok je Jakov Galić iz Socijalističke partije dobio kompenzacijski mandat.

Adil Osmanović iz SDA dobio je mandat iz Republike Srpske.

Zastupnički dom Paralementa BiH broji 42 zastupnika, od kojih se 28 bira iz FBiH, a 14 iz RS.

Za formiranje parlamentarne većine potrebno je osigurati glasove 22 zastupnika.

Izvor: HMS

 

Izvršena uplata porodiljnih i drugih naknada za kolovoz i rujan

Vlada Zeničko-dobojskog kantona izvršila je uplatu sredstava za korisnike naknada po osnovu prava iz socijalne zaštite iz nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za kolovoz i rujan ove godine, u ukupnom iznosu od 3,83 milijuna KM.


Sredstva su doznačena preko gradskih/općinskih centara za socijalni rad, odnosno nadležnih općinskih službi za isplatu naknada za 20.680 korisnika, i to za porodiljno odsustvo, dječji dodatak, stalnu novčanu pomoć, smještaj u drugu porodicu, novčanu pomoć za nezaposlene porodilje, jednokratnu pomoć za opremu novorođenčeta, pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci te naknada za medicinsko vještačenje.


Prošlomjesečnom isplatom naknada za lipanj i srpanj dostignuto je redovno izmirenje obaveza prema korisnicima ovih naknada, što je bio cilj aktualne Vlade koja je 2015. godine naslijedila neizmirene višemilijunske obaveze.


Vlada ZDK poziva centre za socijalni rad, odnosno nadležne općinske službe na području Zeničko-dobojskog kantona da ubrzaju isplatu doznačenih sredstava svojim korisnicima, kako bi se izbjegla kašnjenja u isplati, a time i nepotrebno nezadovoljstvo korisnika, kao što se to prošlog mjeseca desilo u Gradu Zenica gdje je isplata naknada kasnila više od sedam dana.

Novi zastupnici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH

U Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH nakon Općih izbora 2018 godine bit će zastupljeno 11 stranaka, utvrdilo je Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine.

Najviše mandata pripalo je SDA-u 27, dok je SDP-u BiH i koaliciji HDZ BiH,HSS,HKDU BiH,HSP-HNS,HSP Dr. Ante Starčević BiH,HDU BiH,HSS Stjepan Radić pripalo po 16 mandata.
Koaliciji DF-GS pripalo je 10 mandata, SBB-u osam, a Našoj stranci šest mandata. Po četiri mandata imaju Nezavisni blok i PDA, a po dva a-SDA, koalicija Hrvatsko Zajedništvo HDZ 1990-HSP BiH-HNL i stranka Narod i pravda, te jedan mandat je pripao Laburističkoj stranci.


Zastupnički dom Parlamenta FBiH broji ukupno 98 zastupnika, a za formiranje parlamentarne većine nužno je osigurati 50 glasova podrške zastupnika, ali i većinu u svakom od klubova Doma naroda.


SDA: Miralem Galijašević, Melika Mahmutbegović, Sebija Izetbegović, Denijal Tulumović, Eldar Čomor, Adnan Efendić, Osman Ćatić, Asim Kamber, Husein Rošić, Mirsad Peco, Asim Sarajlić, Suad Kaknjo, Mirsad Zaimović, Ibrahim Zukić, Belma Pojskić, Hamdija Abdić, Senad Mašetić, Salmir Kaplan, Rahim Gadžić, Mirza Ganić, Edita Mazić, Adisa Kokić-Hinović, Samira Begić, Salko Zildžić, Salko Bukvarević, Kenela Zuko i Ismet Osmanović.


SDP: Mujo Hasić, Nijaz Helez, Zlatko Ercegović, Damir Mašić, Senaid Begić, Hasan Muratović, Nedžad Šećić, Elvir Karajbić, Irfan Čengić, Albim Muslić, Meliha Bijedić, Jasmina Zubić, Zoran Mikulić, Lana Prlić, Mira Grgić i Ivan Boban.


Koalicija HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR: Dario Knezović, Marinko Čavara, Stanko Musa, Lidija Bradara, Ivica Pavković, Jelka Miličević, Marijan Klaić, Mladen Bošković, Petar Galić, Josip Martić, Boris Marjanović, Ante Baković, Delfa Dejanović, Ivan Musa, Mijo Krešić, Goran Opsenica.


DF-GS: Samer Rešidat, Nihad Čolpa, Ahmed Džubur, Alma Kratina, Bahrudin Šarić, Zeid Mujić, Hajrudin Žilić, Dževad Adžem, Mustafa Hrvić, Mara Đukić.


SBB: Mirsad Kacila, Zlatko kravić, Sanela Prašović-Gadžo, Azra Hadžić – Bećirspahić, Faika Mujanović-Glamočanin, Šemsudin Kavazović, Munib Jusufović.


Naša stranka: Sabina Ćudić, Nasiha Pozder, Amela Kuskunović, Želimir Bukarić, Sanela Klarić, Mirsad Čamdžić.


PDA: Elzina Pirić, Safer Demirović, Azmir Husić, Husien Topčagić.


Nezavisni blok: Eldin Vrače, Elmedin Voloder, Dženana Hodžić, Amer Obradović.


A-SDA: Irfan Durić, Tahir Nuhić.


HDZ 1990-HSP BIH-HNL: Luka Faletar, Boro Krišto.


Narod i pravda: Nermin Muzur, Goran Akšamija.


Laburistička stranka: Mirvet Beganović.


Izvor: HMS

Pozitivna priča iz susjedne općine: Završeno asfaltiranje puta Maglaj-Teslić preko Hatkinih njiva

Photo credit: maglajinfo.com

Novi put za bolji život povratnika: Završeno asfaltiranje puta Maglaj-Teslić preko Hatkinih njiva – Asfaltiranjem posljednje dionice na međuentitetskoj granici, završena je izgradnja putne komunikacije Novi Šeher – Hatkine njive – Kamenica.

Ovaj putni pravac povezao je naseljena mjesta Novi Šeher, Čobe, Kopice, Domislica, Strupina i Mladoševica u Zeničko-dobojskom kantonu s Kamenicom i Komušinom te lječilištem Banja Vrućica u općini Teslić, a razdaljinu između Maglaja i Teslića, u odnosu na putnu komunikaciju preko Doboja, skratila za 40 kilometara.

“Put preko Hatkinih njiva u ratu je značio spas i bio je jedina veza između Maglaja i Tešnja. Ovo je povratnički kraj i novi asfaltni put će umnogome olakšati život povratnika u rubna područja Maglaja i Teslića. Kroz nove infrastrukturne projekte u narednom periodu nastojat ćemo da stvorimo uvjete za ugodniji život na ovom području”, kazao je nakon obilaska putnog pravca premijer ZDK Miralem Galijašević.

Također, novi put će biti najkraća veza između Teslića i budućeg autoputa na Koridoru 5C, tako da je realno očekivati i uspostavu redovnih autobuskih linija. Aktivnosti na izgradnji putnog pravca intenzivirane su 2015. godine, tako da je u posljednje tri godine izdvojeno više od 320.000 KM. Od tog iznosa Vlada Zeničko-dobojskog kantona osigurala je 75.000 KM, a ostatak Ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice FBiH, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS i Općina Teslić.

 

Izvor: maglajinfo.com

 

Dječiji film festival u Zenici

Po peti put zaredom, Zenica će biti glavni grad dječjeg filma i druženja u BiH.

Centar događanj i ovaj put biti će jedinstveni objekt Family centra “Ekran”, a druženje, igra, zabava, edukacija i pozitivna energija iz “Ekrana” slat će se, po prvi put, čak deset dana krajem listopada i početkom studenog u sve dijelove države BiH.

Kad je grupa entuzijasta prije pet godina pokrenula priču DFF-a, u gradu u kojem je znatno jeftinije, isplativije, praktičnije i “prikladnije” kritiziratiti i obezvrijediti sve što je novo, pozitivno, vjerovao sam da će energija koju mali, ali odabrani tim “Ekrana” ima, biti dovoljna da, poput “Spužva Boba” upije želju i potrebu mališana da, bar na par sati, otputuju u svijet junaka s velikog platna, a da to ne bude “samo gledanje” na ekranu.

Zato su im pripremljene interaktivne radionice, nagradne igre, muzika, ples, druženje, upoznavanje… Zato dolaze iz različitih sredina, od onih koje bi cjelokupne mogle stati u Family centar, pa do velikih gradova koji i pored broja mališana nemaju sličan program, čak ni u pokušaju.

Priča o DFF-u postala je jedinstvena priča ove vrste u BiH. Ove godine desetodnevno druženje u trajanju od 29. listopada do 7. studenog podrazumijevati će čak 90 filmskih projekcija 22 filmska naslova i predstavljat će najveće slično okupljanje mladih, te jedini dječji filmski festival u državi.


Ipak, DFF je puno više od prikazivanja filmova. uz omiljene likove iz crtića, uz radionice ispred i u Family centru, dokumentarce, crtiće i igrane sadržaje, crteže, slikovnice, knjige, 2D i 3D prikazivanja naslova po nesumnjivo najpovoljnijim cijenama ulaznica u regionu.

Ideja nekolicine entuzijasta s početka priče danas, u regionalnim okvirima, respektabilan specijalizirani filmski festival namijenjen “najtežoj” i najzahtjevnijoj filmskoj publici, čija pažnja mora biti zadržana i značajnim učešćem popratnih aktivnosti, te energijom.

Rezultati koje su postigli, desetine tisuća nasmiješenih zadovoljnih lica po odlasku iz “Ekrana” priznanje su da se do sada u tome uspjelo, ali i zalog i obaveza da svaki naredni DFF bude bolji, veći, napredniji, sadržajniji. Jer, publika koja ga pohodi, najozbiljniji je kritičar ako nešto ne bude iskreno.

Dobro nam došli u glavni grad dječjeg filma u BiH. Uživajte u svim pripremljenim sadržajima i dođite nam opet. Vrata DFF-a i “Ekrana” za vas su uvijek otvorena, navode organizatori.

Izvor: Zenica.info

Stranica 2 od 42