J.P.U. ''Ivančica'' Usora r a s p i s u j e Javni natječaj za prijam u radni odnos:


JAVNI NATJEČAJ

I

Raspisuje se javni natječaj za upražnjeno radno mjesto u J.P.U. ''Ivančica'' Usora, na određeno vrijeme –period od godinu dana, i to za:

- Odgajatelj – 1 izvršitelj.
II

Opis poslova za radno mjesto odgajatelja je sljedeći:
-neposredan odgojno-obrazovni rad s djecom
-pripreme za odgojno-obrazovni rad na projektima
-individualno stručno usavršavanje
-rad u stručnim tijelima (stručno vijeće)
-stručno usavršavanje putem predavanja i seminara
-suradnja s roditeljima
-suradnja s kolektivom i stručnim suradnicima
-briga o higijeni djece, njihovom zdravlju i napretku u razvoju
-praćenje razvoja djece
-priprema i organizacija svečanosti
-rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti vrtića
-rad na pedagoškoj dokumentaciji
-uvođenje inovacija, suvremenih oblika i metoda izrada didaktičkih sredstava
- poslovi na estetskom uređenju vrtićkog prostora
-ostali poslovi po dogovoru s ravnateljem.

III
Opći uvjeti koje kandidati trebaju ispuniti su sljedeći:
- Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- Da je osoba starija od 18 godina,
- Da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.
-
IV

Posebni uvjeti koje kandidati trebaju ispuniti su sljedeći:

- VSS ili VŠS - Master/profesor/prvostupnik/nastavnik predškolskog odgoja,
- Da poznaje rad na računaru
- Da posjeduje vozačku dozvolu B kategorije.

V

Prijave kandidata treba da sadrže ( ovjerene kopije) :

- Životopis,
- CIPS potvrda prebivališta i osobna iskaznica,
- Dokaz o školskoj spremi,
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Dokaz o radnom iskustvu u struci (ako postoji)
- Uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca,
- Dokaz o poznavanju rada na računaru,
- Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole.

VI

Javni natječaj će se objaviti u sredstvima javnog informiranja: web stranica općine Usora, oglasna ploča općine Usora, oglasna ploča i web stranica J.P.U. ''Ivančica'', dnevni list ''Dnevni list“.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.


VII

Prijave s traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno na adresu:

J.P.U. '' Ivančica '' Usora , Upravni odbor,
Žabljak bb, 74230 Usora
S naznakom:
'' Prijava na javni natječaj za upražnjena radna mjesta J.P.U. ''Ivančica '' Usora – NE OTVARAJ ''

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije početka rada dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.