Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

Javni poziv za financiranje biznisa iz sredstava Fonda za razvoj biznisa marginaliziranih grupa žena

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Na osnovu članka 39. Statuta Općine Žepče (Službeni glasnik Općine Žepče 4/09), Odluke o izvršenju proračuna za 2019. godinu (Službeni glasnik Općine Žepče broj 10/18), Ugovora između Općine Žepče i USAID Programa podrške marginaliziranim grupama žena  broj 01/1-05-472/18 potpisanog 20.03.2019.g., Općinski načelnik raspisuje

                                                                                                  JAVNI POZIV

ZA FINANCIRANJE BIZNISA IZ SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ BIZNISA MARGINALIZIRANIH GRUPA ŽENA KOJI SE SUFINANCIRAJU SREDSTVIMA USAIDA I PRORAČUNA OPĆINE ŽEPČE

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je samozapošljavanje marginaliziranih grupa žena (žene žrtve nasilja, samohrane majke, nezaposlene mlade žene mlađe od 30 godina, žene sa invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom, dugoročno nezaposlene žene) u Općini Žepče koje će se financirati iz sredstava USAID-a u okviru PPMG-a i sredstvima proračuna općine Žepče.

Javni poziv je predviđen Programom podrške marginaliziranih grupa društva od strane USAID-a i Općine Žepče kojim se želi postići samozapošljavanje osjetljivih grupa društva.

 1. CILJ/SVRHA POTICAJA

Program podrške marginaliziranih grupa u općini Žepče ima za cilj podići svijest o samozapošljavanju žena, rušenje stereotipa, povećati broj žena poduzetnica, potaknuti kreativni potencijal među ženama te ohrabrivanje žena za pokretanjem samostalnog biznisa.

 1. TKO MOŽE APLICIRATI

Pravo na dodjelu sredstava iz Fonda imaju žene koje pripadaju marginaliziranim skupinama (u daljem tekstu Aplikantice):

 • Žene žrtve nasilja,
 • Samohrane majke,
 • Nezaposlene mlade žene mlađe od 30 godina
 • Žene s invaliditetom ili s djetetom invaliditetom
 • Dugoročno nezaposlene žene

i to:

 • kao pojedinci ili kao timu;
 • koje imaju poslovnu ideju i žele započeti vlastiti biznis u svim djelatnostima osim trgovine i ugostiteljstva na području općine Žepče (izuzev originalnih ideja i ideja vezanih za turizam i domaće proizvode);
 • da je realizacija biznisa u skladu sa svim važećim zakonima i drugim propisima o zaštiti životne sredine;
 • koje imaju prebivalište na području općine Žepče;
 • koje nisu osuđivane za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine;
 • koje su nezaposlene i prijavljena na evidenciji Biroa rada Žepče;
 • koje nemaju registriranu privrednu/gospodarsku djelatnost u vrijeme objave javnog poziva;

Sudjelovati mogu i žene koje su nekada bile poduzetnice ali to nisu zadnjih šest mjeseci do objave javnog poziva.

 1. TKO NE MOŽE APLICIRATI

Javni poziv je namijenjen podršci marginaliziranim grupama žena, te se prijave pojedinaca ili tima u kojem je voditelj tima muškarac neće uzeti u razmatranje.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

 1. KRITERIJI ZA OCJENU POSLOVNIH PLANOVA SU
 • kvaliteta poslovnog plana,
 • vrsta djelatnosti,
 • visina i vrsta investicije,
 • održivost,
 • inovativnost,
 • uticaj na životnu sredinu i broj zaposlenih.
 1. KAKVA IDEJA SE MOŽE OBRADITI KROZ POSLOVNI PLAN

Ideja koja se prijavljuje mora se obraditi kao poslovni plan. Ideje se mogu prijaviti u svim djelatnostima osim trgovine u ugostiteljstva (izuzev originalnih ideja i ideja vezanih za turizam i domaće proizvode), pod uvjetom da se realiziraju na području općine Žepče. Zamišljenu poslovnu ideju treba opisati u originalnom obrascu prijave i na način kako je to obrazloženo u “Uputstvu za aplikantice”.

 1. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava treba sadržavati:

 • Popunjen prijavni obrazac i poslovni plan,
 • Životopis/biografija,
 • Presliku/kopiju osobne iskaznice,
 • Potvrdu o prebivalištu (CIPS prijava – ne starija od 6 mjeseci),
 • Izjavu da nisu osuđivane i da se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kaznena djela protiv gospodarstva i kaznena djela protiv imovine (potvrdu izdanu od strane nadležnog organa dostavit će podnositeljice prijave čiji poslovni planovi budu podržani iz Fonda, a prije potpisivanja Ugovora),
 • Izjavu da u trenutku podnošenja prijave nemaju registriranu vlastitu djelatnost (potvrdu izdanu od strane nadležnog organa dostavit će podnositeljice prijave čiji poslovni planovi budu podržani iz Fonda, a prije potpisivanja Ugovora),
 • Dokaz temeljem kojeg se može utvrditi pripadnost jednoj od marginaliziranih grupa žena – original ili preslika odgovarajućeg dokumenta (npr. Centra za socijalni rad, Zavoda za upošljavanje, MUP-a, nadležnog sudskog tijela i dr.),
 • Drugi dokazi u vezi sa aplikacijom (fotografije Vašeg proizvoda/prototipa/lokacije; rezultate istraživanja tržišta itd. sve što može ojačati ili podržati Vaš poslovni plan – Maksimalno 5 stranica).

Aplikantica u svom poslovnom planu navodi ukupan iznos potreban za realizaciju poslovne ideje i dio nedostajućih sredstava.

Aplikantica može aplicirati neograničenim brojem poslovnih planova, ali će samo jedan biti podržan.

Očekuje se i ohrabruje prijavljivanje i sudjelovanje timova u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više žena.

Jedan tim, odnosno samostalni podnositelj, može prijaviti više poslovnih planova. Ista osoba ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnositelj i biti član jednog tima.

Prva faza

Javni poziv se raspisuje 30.04.2019. godine i ostaje otvoren 45 dana od dana objavljivanja tj. do 13.06.2019.godine.

Druga faza

Objava rezultata javnog poziva izvršit će se do 01.07.2019., nakon čega će se obaviti intervju i donijeti konačna odluka o izboru.

Treća faza

Sklapanje ugovora sa aplikanticom u kojima će se definirati prava i obaveze Općine Žepče. USAID/PPMG i aplikantice.

 1. PRIJAVA

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Žepče, a informacije i obrasci za podnošenje prijave za financiranje biznisa iz Fonda bit će dostupni na web stranici Općine Žepče.

Prijava sa dokumentacijom podnose se s naznakom:

„Za Komisiju za dodjelu sredstava u sklopu Programa podrške marginaliziranim grupama žena“,

u zatvorenoj koverti preporučeno poštom na adresu Stjepana Radića br. 2, 72230 Žepče ili dostavljaju osobno na pisarnicu u Općinu Žepče.

Također je obavezno na koverti navesti  „NE OTVARATI“.

Javni poziv za raspodjelu sredstava traje 45 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Općine.

Prijave pristigle nakon predviđenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, podnesene na ne odgovarajućem obrascu ili za namjene suprotne ovom pozivu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili e –maila i nepotpisane prijave, neće se razmatrati.

Nepotpuni prijavni materijali se neće ocjenjivati/bodovati.

Pozivna dokumentacija se ne vraća.

 1. OCJENJIVANJE

Kriteriji za ocjenu kvalitete poslovnog plana definirani su Odlukom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Fonda za razvoj biznisa marginaliziranih grupa žena koji se sufinanciraju  sredstvima USAID-a i proračuna Općine Žepče.

Kriteriji za ocjenu kvalitete poslovnog plana utvrđeni su u okviru slijedećih područja:

tabela1 Javni poziv za financiranje biznisa iz sredstava Fonda za razvoj biznisa marginaliziranih grupa žena

Komisija donosi prijedlog odluke o raspodjeli sredstava rukovodeći se ocjenom poslovnog plana na osnovu gore navedenih kriterija. U slučaju da dva ili više poslovnih planova dobiju isti broj bodova, a raspoloživa sredstva nisu dovoljna za njihovo financiranje, Komisija će većinom glasova vršiti odabir poslovnog plana za financiranje.

Iznos sredstava koji se može dodijeliti aplikantici je minimalno 5.000,00 a maksimalno 10.000,00 KM (50% Općina Žepče i 50% USAID/PPMG).

Financiranje uspješno ocjenjenog poslovnog plana podržat će se iz sredstva Fonda i pokrivat će djelomično ili u potpunosti sve prihvatljive troškove.

Prihvatljivi troškovi koji će pokrivati iz Fonda djelomično ili u potpunosti mogu biti troškovi nabavke osnovnih, obrtnih sredstava, plaćanje troškova registracije i obaveznih poreza i doprinosa na plaću i neto plaća.

Način i rokovi isplate sredstava definirat će se pojedinačnim ugovorima sa aplikanticama.

Komisija utvrđuje rang listu koja se objavljuje na oglasnoj ploči Općine i na službenoj web stranici Općine, na koju aplikantice imaju pravo žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste. Žalba se izjavljuje Općinskom načelniku općine Žepče.

Odluka o raspodjeli sredstava objavit će se na oglasnoj ploči Općine i službenoj web stranici Općine i dostaviti putem Komisije u pisanom obliku svakoj aplikantici pojedinačno.

Nakon donošenja odluke o raspodjeli sredstava općinski načelnik i USAID/PPMG zaključuju ugovor sa aplikanticama odobrenog poslovnog plana koji će sadržavati prava, obveze i odgovornosti, način praćenja provedbe odobrenog poslovnog plana, način praćenja namjenskog trošenja sredstva, te elemente narativnog i financijskog izvještavanja o realizaciji Poslovnog plana.

Sredstva će biti doznačena nakon potpisivanja ugovora, po principu refundacije u skladu s dostavljanjem potrebne dokumentacije.

 1. TAJNOST I POVJERLJIVOST PLANA

Da bi se zaštitili svi aplikanti onemogućila zloupotreba povjerljivih informacija izloženih u poslovnim planovima, članovi Komisije za ocjenjivanje, te druge osobe koje su uključene u realizaciju ovog programa obavezuju se na zaštitu povjerljivosti i tajnosti.

 1. PODRŠKA OPĆINE ŽEPČE

Općina Žepče će u suradnji sa USAID/PPMG tijekom javnog poziva osigurati edukaciju za sve zainteresirane u pogledu popune obrazaca prijave i odgovoriti na sva dodatna pitanja.

Prva obuka će se godine, u sali OV Žepče , u periodu od 20.05.2019. – 24.05.2019. O točnom datumu, potencijalne aplikantice biti će obaviještene blagovremeno.

Druge obuke će se održati prema iskazanom interesu.

Detaljnije informacije o projektu mogu se dobiti na telefon broj 032 880 273 , kontakt osoba Branka Janko, ili osobno u Razvojnoj agenciji Žepče ili putem e maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

JAVNI POZIV

UPUSTVO

PRIJAVNI OBRAZAC