Raspisuje se Javni natječaj  za izbor i imenovanje ravnatelja JU Centar za socijalni rad Žepče. Imenovanje se vrši na  mandatni period od četiri godine a osnovna plaća za navedeno radno mjesto iznosi 1.428,00 KM

      2.    Direktor JU Centar za socijalni rad Žepče, vrši sljedeće poslove:

organizira  i rukovodi radom Centra,
zastupa i predstavlja Centar prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Centra,
predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Centar osnovan,
predlaže unutarnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova razvoja,
izvršava odluke Upravnog odbora,
odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa,
podnosi Upravnom odboru izvještaj o financijskom poslovanju,
vrši druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom  i Pravilima Centra.
     
      3.    Kandidati za izbor i imenovanje direktora treba da ispunjavaju sljedeće opće i posebne uvjete

 Opći uvjeti:

da je državljanin BiH,
da je punoljetan,
da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s dužnosti direktora pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava BiH),
da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu  Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 70/08),
da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH,
da nema privatni/financijski interes u instituciji u kojoj se kandidira,
da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u kojoj se kandididira
da ima općtu zdravstvenu sposobnost.


 Posebni uvjeti:

VSS VII stupanj stručne spreme – diplomirani socijalni radnik i drugi fakulteti društvenog smjera ili visoko obrazovanje po bolonjskom sistemu studiranja s ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ,
5 godina radnog iskustva na poslovima socijalne, dječje i porodične zaštite,
položen stručni ispit,
poznavanje rada na računaru.


        4.    Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz konkursa, kandidati su uz potpisanu prijavu koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu, mail adresu i kontakt telefon dužni dostaviti i sljedeće dokumente  (original ili ovjerene kopije):


Izvod iz matične knjige rođenih, (ne starije od 6 mjeseci),
Izvod iz matične knjige državljana, (ne starije od 6 mjeseci),
Kopiju lične karte,
Dokaz o stručnoj spremi,
Dokaz o traženom  radnom iskustvom,
Dokaz o položenom stručnom ispitu,
Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s dužnosti direktora pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
Uvjerenje nadležnog suda, prema mjestu prebivališta, da kandidatu nije izrečena zabrana obavljanja aktivnosti iz nadležnosti ustanove  tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri

Ovjerena izjava kod nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja javnog konkursa, da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava BiH), da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu  Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 70/08), da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH, da nema privatni/financijski interes u instituciji u kojoj se kandididira.  
 

        Ovaj konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u  i dnevnom listu, službenoj stranici Općine Žepče i Oglasnoj ploči JU Centar za socijalni rad Žepče.

        Prijave na konkurs s traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu
                                     JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŽEPČE
                                             ul. Zagrebačka bb, 72230 Žepče,
                                          „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS“
                                         - NE OTVARAJ-

        S kandidatima koji budu ispunjavali uvjete konkursa obavit će se intervju i provjera znanja a u skladu s Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Ze-do kantonu („Sl. novine Ze-do kantona“ broj: 8/19).

        
       Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.