Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

DPD „KRIVAJA-ŽEPČE“ d.o.o u stečaju Žepče, raspisuje Oglas o prodaji imovine

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Na osnovu člana 101. i 102.  Zakona o stečajnom postupku (Sl. Novine F BiHbroj 29/03, 32/04 i 42/06),Odluke skupštine povjerilaca od 08.04.2014. godine  i Odluke Odbora povjerilaca od 15.08.2020. godine. Stečajni upravnik DPD „KRIVAJA-ŽEPČE“  d.o.o  u stečaju  Žepče, raspisuje

OGLAS
O PRODAJI  IMOVINE

A.    Predmet oglasa je prodaja imovine usmenim  javnim nadmetanjem:

I  NEKRETNINE U ŽEPČU, ulica Prva bb, što uključuje sljedeću imovinu:
1.    Zemljište s izgrađenim objektima -Parcela br.5- proizvodna hala, nekretnina ukupne površine 7.280 m2 , broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 232/8 , 234/19, 235/3  i 237/1 ,  upisane u Posjedovnom listu broj 235,
Jedna patina suvlasništva na parceli 2- Interni put, ukupne površine 1.534,00 m2, broj parcela  s.p.ŽEPČE-GRAD.br:237/3,238/3, 238/4 i 238/5, upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:                          670.000,00 KM ,depozit 33.500 KM,

2.    Zemljište sa izgrađenim objektima- Parcela br.6- tečnih goriva5, nekretnina ukupne površine 5.662 m2 , broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 237/2  i 238/10 ,  upisane u Posjedovnom listu broj 235,
Jedna patina suvlasništva na parceli 2- Interni put, ukupne površine 1.534,00 m2, bro parcela  s.p.ŽEPČE-GRAD.br:237/3,238/3, 238/4 i 238/5, upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:                          190.000,00 KM ,depozit  9.500 KM,

3.    Zemljište s izgrađenim stambeno-poslovnim objektom, - Parcela br.7-kuća 1, nekretnina ukupne površine 914 m2 , broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 233/1  i 235/1 ,  upisane u Posjedovnom listu broj  235,

Početna prodajna cijena:                          40.000,00 KM ,deposit 2.000 KM,

4.    Zemljište s izgrađenim stambeno-poslovnim objektom, Parcela 8.- kuća 2, nekretnina ukupne površine  728 m2 , broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 233/2, 234/8  i 235/4 ,   upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:                         38.000,00 KM ,deposit 1.900 KM,

Prodajna cijena kuća 1 i 2 iznosi  72.000 KM, ako se kupuju zajedno.


Cijena I način prodaje:
1.    Početna prodajna cijena je utvrđena na osnovu Odluke Skupštine i Odbora povjerilaca.
2.    Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem
3.    Nekretnine se prodaju  bez upisanih tereta.

   C.     Uvjeti, termin I način prodaje
1.    Pravo učešća na Oglasu o prodaji imovine, imaju sva pravna i fizička lica, koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave: prijavu u zatvorenoj kuverti s ponudom o kupovini predmeta prodaje i naznačenom cijenom, punim nazivom, adresom i brojem  telefona podnosioca  prijave i dokaz o plaćenom detozitu.
2.    Prodaja imovine javnim nadmetanjem će se  održati dana 28.09.2020. godine (ponedjeljak) u 10  sati u Poslovnoj zgradi firme.
3.    Uslovi prodaje su:
-nekretnine firme su u posjedu I vlasništvu , ali se prodaju  u stanju upisanom u Katastru na PL 235 kod Službe za graditeljstvo I prostorno uređenje Općine Žepče, a nei u zemljišno knjizi Zemljišno knjižnog ureda Općinskog suda Žepče. Kupac kupuje imovinu firme u postojećem pravnom stanju,te postupak uspostave zemljišne knjige može pokrenuti o svom trošku nakon kupovine.
 -ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj kuverti ne može biti manja od iste navedene pod točkom A. ovog Oglasa,
 -najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje,
 -na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava u iznosu od 5% od početne cijene na transakcioni račun DPD „KRIVAJA-ŽEPČE“  d.o.o  u stečaju  Žepče broj:  134-090-00003721-72, kod ASA BANKE dd Zenicaili u blagajnu , sa naznakom: osiguranje za učešće na javnom nadmetanju, uz navođenje predmeta kupovine,
-sve poreze I troškove vezane za ovu kupoprodaju snosi kupac,
 -prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje,
   -ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prodaje smatra se da je odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem sljedećeg najpovoljnijeg ponuđača.
5.    Imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati svakog radnog dana u krugu tvornice, a sve
       
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 061/796-196.


                                                                                                                                                                                Stečajni upravnik
                                                                                                                                                                             Škapur Azra, dipl.oec.