KŠC"Don Bosco" Žepče: Svečana podjela diploma maturantima u ponedjeljak 15. lipnja

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

U  petak, 12. lipnja 2020., zadnji je dan nastavne godine.  Svim učenicima, djelatnicima, roditeljima i svim članovima naše školske zajednice zahvaljujemo za suradnju u ovoj nastavnoj godini, a osobito za vrijeme izvanrednih uvjeta kada smo realizirali konzultativnu nastavu na daljinu.

Svečana podjela diploma maturantima je u ponedjeljak, 15. lipnja 2020., u 18 h. Za niže razrede podjela svjedodžbi bit će organizirana u četvrtom tjednu lipnja prema sljedećem rasporedu:

 

Razredni odjel Zvanje/zanimanje Nadnevak
I. a Poljoprivredni tehničar opći ponedjeljak,

 

22. lipnja 2020. god. u 9:00

I. b Elektroinstalater/Elektromehaničar ponedjeljak,

 

22. lipnja 2020. god. u 9:00

I. d Zavarivač / Instalater cent. grijanja i klimatizacije četvrtak,

 

25. lipnja 2020. god.  u 9:00

I. e Elektrotehničar utorak,

 

23. lipnja 2020. god. u 9:00

I. m Tehničar za mehatroniku četvrtak,

 

25. lipnja 2020. god. u 9:00

II. a Agroturistički tehničar utorak,

 

23. lipnja 2020. god. u 9:00

II. b Elektroinstalater/Elektromehaničar Utorak,

 

23. lipnja 2020. god. u 10:00

II. d Zavarivač četvrtak,

 

25. lipnja 2020. god. u 10:00

II. m Tehničar za mehatroniku ponedjeljak,

 

22. lipnja 2020. god. u 10:00

III. a Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut četvrtak,

 

25. lipnja 2020. god. u 10:00

III. m Tehničar za mehatroniku utorak,

 

23. lipnja 2020. god. u 10:00

I. a, I. b, II. a i II. b Opća gimnazija četvrtak,

 

25. lipnja 2020. god. u 9:00

III. a i III. b Opća gimnazija petak,

 

26. lipnja 2020.god. u 9:00

"Svima želimo ugodan i lijep ljetni odmor", poručili su iz KŠC-a Don Bosco Žepče.

 

 

Ravnateljstvo


 

Objavljen je 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu.
 
Prijava projekata odnosno prijava za pomoć ugroženim pojedincima se podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava dostupnog na mrežnoj stranici https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr, potrebno ga je ispisati, ovjeriti potpisom i pečatom (u slučaju A kategorije) odnosno ispisati i vlastoručno potpisati (u slučaju B i C kategorije) te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom u papirnatom obliku, dostaviti poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska s naznakom: „za Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu“
 
Ukoliko prijavitelj - ugroženi pojedinac (C kategorija) nije u mogućnosti podnijeti prijavu u elektroničkom obliku, istu može podnijeti samo u papirnatom obliku putem Prijavnog obrasca C-papirnata prijava.
Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva i traje zaključno do 20. ožujka 2020. godine.
 
Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-682, +3851/6444-669 radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati ili na e-mail adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
e-prijavni obrazac na: https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr  

hrvatiizvanrh.gov.hr

JP Komunalno Žepče raspisalo Javni natječaj za prijem radnika na određeno vrijeme

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

KP Komunalno Žepče raspisuje javni natječaj za upošljavanje 2 osobe s visokom stručnom spremom.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju 12 mjeseci.

Tekst javnog natječaja kao i prijavni obrazac možete pogledati na stanici http://www.komunalno-zepce.com/

Općina Žepče: Javni oglas o prodaja građevinskog zemljišta putem licitiranja

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Temeljem  članka 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F.BiH“, broj 66/13 i 100/13) i članka 7. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 17/2014), te Odluke Općinskog vijeća Žepče Broj: 01-23-197/19 od 20.12.2019. godine,   Općinski načelnik, raspisuje Javni oglas o prodaja građevinskog zemljišta putem licitiranja


1.  PREDMET PRODAJE

Predmet  prodaje-licitiranja po ovom oglasu je građevinsko zemljište označeno sa:

 

a)       k.č. 381/2  zv. „Begluk“,  njiva 3.klase, površine 4519 m2 i

b)       k.č. 381/3 zv. „Begluk“ njiva 3.klase,  površine 4844 m2, upisana u Pl. 129 KO Žepče -van, DS korisnik Općina Žepče udio 1/1 .

 

2.  NAMJENA

Namjena zemljišta iz točke  1. ovog oglasa je izgradnja   stambeno poslovnog objekta, a sve u skladu s Regulacijskim planom „Novo Žepče“

 

3. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna cijena parcela iz točke 1.  ovog oglasa iznosi:

-          za parcelu pod a) 97.158,50 KM (devedeset sedam tisuća stopedeset osam i 50/100 KM )

-          za parcelu pod b) 104.146,00 KM ( sto četiri tisuće stočetrdese tšest KM)

 

Renta će se utvrditi u postupku izdavanja odobrenja za građenje.

 

4. VRIJEME RAZGLEDANJA PARCELE I UVID U DOKUMENTACIJU

Građevinska parcela koje je predmet licitiranja po ovom oglasu može se neposredno razgledati svakog  radnog dana od 7,0-15,30 sati i to za vrijeme trajanja oglasa o licitiranju.

Uvid u vlasničku, odnosno zemljišno-knjižnu, geodetsko-tehničku, prostorno-plansku  i drugu dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje.

 

5. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITIRANJA

Licitiranje će se održati u zgradi Općine Žepče ured broj 5., dana  04.03.2020. godine, s početkom u 11,00 sati.      

 

6. JAMČEVINA, POREZ I TROŠKOVI ZAKLJUČENJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Jamčevina  koju je dužan uplatiti svaki sudionik licitiranja iznosi 10% od početne cijene.

Iznos jamčevine sudionik licitiranja dužan je uplatiti na  Depozitni račun Općine Žepče br.  3380002210835421 UNI-CREDIT BANK, Općina 105., vrsta prihoda 722431., svrha doznake: jamčevina na licitiranju.

Pravo prvenstva za kupnju zemljišta iz točke 1. Oglasa ima onaj sudionik koji ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu cijenu.

Neuspjelim sudionicima  licitiranja će iznos uplaćene jamčevine biti vraćen.  Sudioniku koji uspije na licitiranju odnosno kupi licitiranu nekretninu, jamčevina se uračunava u  izlicitiranu cijenu.

U slučaju da sudionik licitiranja, koji uspije na licitiranju (kupac), ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog  ugovora   plaća kupac.

Svaki sudionik licitiranja je dužan na ime sudjelovanja  na licitiranju uplatiti iznos od 200,00 KM  na   Depozitni račun Općine Žepče br.  3380002210835421 UNI-CREDIT BANK,   Općina 105., vrsta prihoda 722449, s naznakom „naknada za sudjelovanje  na  licitiranju“.   Ova naknada se ne vraća sudionicima  licitiranja. Uplatnica se prilaže odvojeno od ponude, prilikom predaje ponude na šalteru prijemnog ureda.    

 

7. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupac je dužan konačni iznos licitirane cijene uplatiti jednokratno i u roku koji bude utvrđen kupoprodajnim ugovorom.

 

8. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINE U POSJED KUPCU

Kupac može ući u posjed kupljene parcele odmah po zaključenju ugovora.

 

 9. PRAVO SUDJELOVANJA NA LICITIRANJU

Pravo sudjelovanja u postupku licitiranja imaju domaće i strane pravna i fizičke osobe, a u skladu s odredbama Zakona o stvarnim pravima FBiH.

Ako osoba sudjeluje na licitiranju putem punomoćnika , punomoć mora biti sačinjena u formi notarske obrađene isprave.

 

10. UVJETI ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija se može održati samo ako na njoj sudjeluju  najmanje dva sudionika.

Ako se na licitiranju javi samo jedan od sudionika, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje neposrednom  pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu.

 

11.   DOKUMENTACIJA

 Uz prijavu  na oglas potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

-  Naziv i adresu podnositelja prijave, kontakt telefon.

-  Broj  katastarskih čestica,   

-  Fizičke osobe dužne su priložiti ovjerenu kopiju osobne iskaznice,

-  Pravne osobe dužne su priložiti izvod iz sudske registracije, odnosno kopiju

    registracije kod drugog nadležnog organa.

-  Uplatnice iz točke 6 oglasa.  

 

12  DOSTAVA PONUDA  

Prijave s potrebnim prilozima dostaviti u zatvorenoj kuverti s naznakom: Općina Žepče, Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, „Prijava za  sudjelovanje  na licitiranju“.   Ne otvarati!

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave se predaju poštom ili na Prijemnom uredu Općine Žepče, do 15,30 sati zadnjeg dana isteka roka za predaju. Pošiljke upućene poštom trebaju također stići na prijemni ured do tog vremena.

Na prodaju imovina Krivaje-Žepče

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

DPD „Krivaja-Žepče" u stečaju koja se bavila proizvodnjom namještaja, drvnih elemenata, sušenjem drveta, proizvodnjom i distribucijom toplotne energije oglasila je prodaju imovine usmenim javnim nadmetanjem.

Predmet prodaje je zemljište s izgrađenim objektima među kojima su: proizvodna hala, nekretnina ukupne površine 7.280 m2, zemljište s izgrađenim stambeno-poslovnim objektom...

Kako je navedeno u pozivu pravo sudjelovanja imaju sva pravna i fizička lica, koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave: prijavu u zatvorenoj kuverti s ponudom o kupovini predmeta prodaje i naznačenom cijenom, punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave i dokaz o plaćenom depozitu.

Prodaja imovine javnim nadmetanjem će se održati dana 05.03.2020. godine (četvrtak) u 10 sati u Poslovnoj zgradi poduzeća.

Raspisan Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja JU Centar za socijalni rad Žepče

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Raspisuje se Javni natječaj  za izbor i imenovanje ravnatelja JU Centar za socijalni rad Žepče. Imenovanje se vrši na  mandatni period od četiri godine a osnovna plaća za navedeno radno mjesto iznosi 1.428,00 KM

      2.    Direktor JU Centar za socijalni rad Žepče, vrši sljedeće poslove:

organizira  i rukovodi radom Centra,
zastupa i predstavlja Centar prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Centra,
predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Centar osnovan,
predlaže unutarnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova razvoja,
izvršava odluke Upravnog odbora,
odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa,
podnosi Upravnom odboru izvještaj o financijskom poslovanju,
vrši druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom  i Pravilima Centra.
     
      3.    Kandidati za izbor i imenovanje direktora treba da ispunjavaju sljedeće opće i posebne uvjete

 Opći uvjeti:

da je državljanin BiH,
da je punoljetan,
da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s dužnosti direktora pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava BiH),
da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu  Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 70/08),
da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH,
da nema privatni/financijski interes u instituciji u kojoj se kandidira,
da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u kojoj se kandididira
da ima općtu zdravstvenu sposobnost.


 Posebni uvjeti:

VSS VII stupanj stručne spreme – diplomirani socijalni radnik i drugi fakulteti društvenog smjera ili visoko obrazovanje po bolonjskom sistemu studiranja s ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ,
5 godina radnog iskustva na poslovima socijalne, dječje i porodične zaštite,
položen stručni ispit,
poznavanje rada na računaru.


        4.    Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz konkursa, kandidati su uz potpisanu prijavu koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu, mail adresu i kontakt telefon dužni dostaviti i sljedeće dokumente  (original ili ovjerene kopije):


Izvod iz matične knjige rođenih, (ne starije od 6 mjeseci),
Izvod iz matične knjige državljana, (ne starije od 6 mjeseci),
Kopiju lične karte,
Dokaz o stručnoj spremi,
Dokaz o traženom  radnom iskustvom,
Dokaz o položenom stručnom ispitu,
Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s dužnosti direktora pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
Uvjerenje nadležnog suda, prema mjestu prebivališta, da kandidatu nije izrečena zabrana obavljanja aktivnosti iz nadležnosti ustanove  tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri

Ovjerena izjava kod nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja javnog konkursa, da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava BiH), da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu  Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 70/08), da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH, da nema privatni/financijski interes u instituciji u kojoj se kandididira.  
 

        Ovaj konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u  i dnevnom listu, službenoj stranici Općine Žepče i Oglasnoj ploči JU Centar za socijalni rad Žepče.

        Prijave na konkurs s traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu
                                     JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŽEPČE
                                             ul. Zagrebačka bb, 72230 Žepče,
                                          „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS“
                                         - NE OTVARAJ-

        S kandidatima koji budu ispunjavali uvjete konkursa obavit će se intervju i provjera znanja a u skladu s Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Ze-do kantonu („Sl. novine Ze-do kantona“ broj: 8/19).

        
       Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Page 3 of 15