Na temelju članka 39. Statuta općine Žepče („Službeni glasnik općine Žepče“ broj 4/09), Odluke Općinskog vijeća o privremenom  korištenju zemljišta u Žepačkim poljima broj: 01-23-140/2015 od 16.09.2015. godine, i Zaključka  Općinskog vijeća broj 01-23-149/15 od 16.09.2015.godine, Općinski Načelnik objavljuje:

 

 

J A V N I   P O Z I V

Za podnošenje zahtjeva za privremeni zakup poljoprivrednog zemljišta u Žepačkim poljima u 2015./2016. godini.

 

1.Predmet Javnog poziva je zakup poljoprivrednog zemljišta u Žepačkim poljima za sjetvu jednogodišnjih kultura po označenim parcelama:

Parcela zvana Trišnjica od Regionalnog puta Žepče- Zavidovići površine 1 ha ( širina  parcele 50 m)

Parcela od završetka parcele 1 do završetka poslovne zone Polja ukupne površine 8,7 ha

Parcela zvana Osmužnica od KŠC Don Bosco Žepče do puta kroz Žepačko polje površine 7 ha

Parcela zvana Osmužnica od puta kroz Žepačko polje do Prečistača otpadnih voda površine 15,3 ha 

 

2.  Pravo sudjelovanja  imaju fizička i pravna lica sa teritorije općine Žepče koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. Prvenstvo zakupa nad parcelom broj 1. zvana Trišnjica će se dati Zakupoprimcu iz prethodne godine, ukoliko isti pokaže interes, zbog korektnog održavanja putnog pojasa uz Regionalni put Žepče- Zavidovići.

 

3. Početni iznos zakupnine je 100 KM/ha parcela broj 1 i 2 zvane Trišnjica  i 150  KM/ha parcela zvane

   „Osmužnica.

4. Vrijeme trajanja zakupa je jedna ekonomska godina tj. 30.09.2016.godine kada ističu sva prava zakupoprimca na zakupljeno zemljište.

5. Uz  zahtjev je potrebno priložiti :  zahtjev sa uplaćenom pristojbom od 4 KM, ponudu cijene zakupa, program korištenja , dokaz o izmirenim dugovanjima iz prethodnog perioda zakupa za zakupoprimce koji su sklopili ugovor  o zakupu u prethodnoj godini .Zahtjev se može podići na info centru općine Žepče.

 

6. Zahtjev se podnosi na pisarnicu Općine Žepče u zatvorenim kovertama sa naznakom  „Povjerenstvu za zakup zemljišta u Žepačkim poljima u 2015/2016 godini“ koje će zahtjeve obraditi prema kriteriju najveći ponuđeni iznos zakupa i predložiti poljoprivrednike sa kojima će Općinski Načelnik sklopiti Ugovor o privremenom zakupu.

7. Zakupnina za 2015/2016. godinu se plaća prije sklapanja Ugovora.

                 

8. Javni poziv ostaje otvoren do 01.10.2015.godine . Isti će biti objavljen na oglasnoj ploči općine Žepče  i web stranici općine Žepče www.opcina-zepce.com. Otvaranje ponuda- zahtjeva će biti obavljeno 02.10.2015. godine  u  13,30 sati u uredu broj 13. Neblagovremene i nepotpune ponude se neće uzimati u razmatranje.

9. Općina Žepče zadržava pravo da ne prihvati niti jedan zahtjev ili da poništi javni poziv prije potpisivanja Ugovora a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva.