PD „Vis“ Žepče raspisuje foto natječaj

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Planinarsko društvo VIS Žepče poziva fotografe, amatere i profesionalce, planinare i ljubitelje prirode da prijave svoje foto radove na nagradni natječaj za najbolju planinarsku fotografiju „SKITAM SE I FOTKAM“


PRAVILA I UVJETI NATJEČAJA:


• Na natječaju imaju pravo ravnopravno sudjelovati sve punoljetne osobe, ljubitelji prirode, planinari...
• Autor fotografija postaje sudionikom natječaja nakon što popuni i pošalje prijavnicu isključivo elektroničkom poštom na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
čime prihvaća pravila i uvjete ovog natječaja
• Ispunjavanjem prijavnice, sudionik potvrđuje autentičnost  fotografija koje je prijavio na natječaj, preuzima odgovornost za njihov sadržaj te potvrđuje da su one njegovo autorsko djelo te jamči da ne postoje prava trećih osoba nad njenim korištenjem, te posebice da se sve prikazane osobe slažu s navedenim korištenjem i da se time ne krše prava zaštite osobnih podatka trećih strana
• Fotografije mogu biti u bojama ili crno bijele
• O primitku prijavnice i fotografija za natječaj, sudionik će povratno biti obaviješten putem elektroničke pošte, a u slučaju da mail nije zaprimio u roku od tri dana, obvezan je javiti se Planinarskom društvu Vis Žepče na broj telefona 063/340-537 (Marko Brkić).
• Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja
• Fotografije se isključivo šalju u digitalnom obliku u .jpg /.jpeg/ formatu pojedinačne veličine fotografije / datoteke / , do maximalno 4 MB.
• Maksimalan broj fotografija po jednom planinaru je 3 (tri)
• Fotografije moraju biti snimljene isključivo na području Bosne i Hercegovine
• Fotografije koje na zadovoljavaju dimenzije i kvalitetu neće se razmatrati
• Same fotografije ne smiju sadržavati ime autora ili bilo kakav drugi (vodeni) pečat. Dozvoljeno je stavljanje informacija o autoru u metapodatke
• Pristigle fotografije pregledat će posebno oformljeno povjerenstvo koje će odabrati najbolje fotografije
• Među najboljim fotografijama povjerenstvo će odlučiti o fotografijama koje će dobiti prvu, drugu i treću nagradu
• Natječaj je otvoren do 01.11.2020. godine, a objava rezultata bit će na fb stranici PD Vis Žepče 08.11.2020.uz popis fotografa, sve pristigle fotografije bit će izrađene i izložene u sklopu obilježavanja 21. Obljetnice utemeljenja PD Vis.


NAGRADE


• Za prvo, drugo i treće mjesto organizator će dodijeliti sljedeće nagrade:
1. Mjesto-  Godišnja članarina u PD Vis i cjelodnevno korištenje Adrenalin parka na Matinskom visu za dvije osobe i novčana nagrada.
2.Mjesto- Noćenje za dvije osobe u PL Domu Matinski Vis, cjelodnevno korištenje Adrenalin parka na Matinskom Visu i novčana nagrada.
3.Mjesto-Cjelodnevno korištenje Adrenalin parka na Matinskom Visu i novčana nagrada.


AUTORSKO PRAVO, ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I ZAŠTITA PRIVATNOSTI


• Autor, koji je ujedno i sudionik natječaja, slanjem fotografija daje privolu PD Vis (u daljnjem tekstu: organizator) da bez naknade može objavljivati prijavljene fotografije, uz obaveznu objavu imena autora na objavljene fotografije gdje je to tehnički izvedivo i ne narušava izgled konačnoga autorovog proizvoda.
• Autor daje privolu da se njegove fotografije objavljuju koliko je god to puta potrebno u smislu promocije ovoga natječaja i organizatora općenito na društvenim mrežama, internetskim stranicama organizatora, izložbama, u medijima i promidžbenom materijalu te promidžbenom materijalu vezanom uz projekte, događanja, priredbe i manifestacije koje organizira PD Vis Žepče
• Organizator ne odgovara za eventualno neovlašteno korištenje objavljenih fotografija od strane osoba koje ne organiziraju natječaj
• Organizator se obvezuje da će obrađivati i čuvati osobne podatke svih natjecatelja te ih neće koristiti u drugim slučajevima, koji ne podrazumijevaju natječaj, niti će ih dijeliti, a prestankom aktivnosti vezane uz natječaj, podaci se prestaju i obrađivati
• Ukoliko ste vlasnik neke od objavljenih fotografija, a želite da je uklonimo ili se ne želite nalaziti na nekoj od fotografija,  obratite nam se na adresu elektroničke pošte navedenu u natječaju
Uz fotografije potrebno je poslati:Ime, Prezime,telefon i e-mail za kontakt, naziv fotografije i lokaciju gdje je fotografija snimljena.

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 s dodatnom opremom putem sufinanciranja u projektu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Na temelju članka 39. Statuta općine Žepče („Sl.glasnik općine Žepče“  broj 4/2009), članka 18. Odluke o izvršenju proračuna općine Žepča za 2020. godinu („Sl.glasnik općine Žepče broj 10/2019“) i Sporazuma općine Žepče i humanitarne organizacije „Muslim aid“ broj 01/1-05-861/2017 od 25.08.2017.godine kojim su osigurana donatorska sredstva za dodjelu 20 plastenika od strane „Humanitarne organizacije „Muslim Aid 40%, općine Žepče 20 % i vlastitog učešća korisnika 20% u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima općine Žepče“,  općinski Načelnik  objavljuje:    

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 s dodatnom opremom

putem sufinanciranja u projektu

 

I   PRAVO UČEŠĆA

 

Pravo  na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe s područja općine Žepče koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i  zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

 

 II  UVJETI ZA DODJELU PLASTENIKA

 

Podnositelj  zahtjeva  treba da ispunjava sljedeće uvjete:

 

    da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima,
    da je kao nosilac ili član gazdinstva ,upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u nadležnoj službi općine Žepče, ili će upis izvršiti prije dodjele plastenika,
    da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju, minimalne površine 300 m2.
    da  ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
    da u trenutku predaje zahtjeva za učešće u ovom pozivu nema više od 100 m² plastenika u svom posjedu,
    da sufinancira 20% od nabavne cijene plastenika s pratećom opremom ( 547,80 KM),
    da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.
    da u  posljednje tri godina nije ostvarivao-la pravo na donaciju, dodjelu ili sufinanciranje nabavke plastenika od općine, ministarstva,humanitarnih i drugih organizacija
    da će dobiveni plastenik  zadržati u vlasništvu najmanje 2 /dvije/ godina od dana potpisivanja  Ugovora o dodjeli plastenika
    da podnositelj zahtjeva  niti članovi njegove uže porodice koji žive u istom domaćinstvu, nisu uposlenici implementatora projekta

 

Služba za gospodarstvo i financije općine Žepče je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

 

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

 

                                                                         Član 6.

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

    pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja

(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta):

– slabi uvjeti (veliki nagib, udaljenost od kuće 100- 200 m i više) – 1 bod,  

– dobri uvjeti (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće 50- 100 m) – 2 boda,

– jako dobri uvjeti (blag nagib, udaljenost od kuće do 50 m, dobar pristup) – 3 boda.

 

Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr. veliki nagib, mala površina parcele, loš pristup i sl.) ili nemaju mogućnosti navodnjavanja, neće se bodovati, te se njihove prijave neće  uzeti u razmatranje.

                      

    dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

– podnosilac zahtjeva je nezaposlen……………………………………………. ……2 boda

– za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Zavoda za zapošljavanje …………………………………………..……….… 1  bod,                   

– za svakog izdržavanog člana porodice  koji se ne nalazi na evidenciji  nezaposlenih osoba Zavoda za zapošljavanje( djeca, učenici, studenti  i sl.)…………………….……..……1 bod,                          

    mlade osobe životne starosti do 35 godina ……………………………………..… 5 bodova,
    ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj………………………………….……. 2 boda,
    osobe sa invaliditetom……………………………………………………….……… ..2 boda,
    socijalni aspekt : bez primanje po članu domaćinstva………………………….……6 bodova,

                                  minimalna primanja po članu domaćinstva  do 100,00 KM………4 bodova,

    minimalna primanja po članu domaćinstva  od 100 do 200,00 KM.. 3 boda,

    minimalna primanja po članu domaćinstva  od 200 do 300,00 KM…2 boda,  

    socijalni aspekt stanje na terenu: 0-4 boda.

 

U slučaju da više kandidata imaju isti broj bodova, prednost će imati  kandidati koji imaju status mlade osobe ili žene.

                             

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Podnosioci zahtjeva/aplikanti bit će obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

    Obrazac za prijavu na javni poziv,
    CIPS prijava podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija,
    ovjerena kopija lične karte,
    ovjerena kućna lista,
    dokaz da je kandidat ili član domaćinstva zakonski korisnik poljoprivrednog zemljišta (ZK izvadak, posjedovni list ili ovjeren ugovor o zakupu na period od najmanje 3 godine),
    dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije poreski obveznik izdana od Poreske uprave
    dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje (ili ovjerena fotokopija zdravstvene knjižice osiguranika i izdržavanih članova domaćinstva),
    potvrde iz škole/fakulteta za djecu/ studente a za djecu predškolskog uzrasta priložiti rodni list,
    potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva (za penzionere posljednji ček od penzije),
    ovjerena izjava da u svom vlasništvu ili posjedu nema više od 100 m² plastenika,
    ovjerena izjava da će podnositelj zahtjeva dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 2 godine od potpisivanja Ugovora,
    ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednje 3 godine nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinanciranje nabavke plastenika od općine, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,
    ovjerena izjava da će sufinancirati 20% od nabavne cijene plastenika s pratećom opremom 547,80 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke   proizvodnje  u trajanju od dva dana,
    dokaz da je samohrani roditelj (smrtni list, dokaz o razvodu ili drugi dokument kojim aplikant može dokazati takav status.),
    potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2020. godini, odnosno ovjerena izjava da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata prije dodjele plastenika.
    Dokaz o invaliditetu osobe

 

V  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

 

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika s pratećom opremom putem sufinanciranja u suradnji s donatorima čine: predstavnik organizacije Muslim Aid, predstavnik općine Žepče (agronom)  i predstavnik Razvojne agencije Žepče (agronom).

 

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika je:

    pregled prispjelih prijava,
    evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva,
    obavljanje uviđaja na licu mjesta,
    sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje
    dostavljanje iste Načelniku.

 

Suglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Načelnik općine.

Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči i službenoj web stranici općine Žepče.

 

NAPOMENA:

 Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na info pultu općine Žepče. Zahtjevi s traženom dokumentacijom  se predaju u zatvorenoj kuverti na protokol općine Žepče s naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“ s rokom od  9 dana od dana objavljivanja javnog poziva na oglasnoj ploči i  web stranici općine Žepče.

 

Javni poziv ostaje otvoren do 02.10.2020. godine do 15,30  sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.   

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za gospodarstvo i financije općine Žepče  ili na broj telefona 032/888 -626 svakim radnim danom od 7,30-15,30 sati.

 

POTREBNI DOKUMENTI

Izjava za plastenike

Obrazac prijave

Općina Žepče: Prijave za poticanje jesenske sjetve u 2020. godini

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači općine Žepče koji su koji su upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata općine Žepče , a koji su obavili ili planiraju obaviti jesensku sjetvu, da najkasnije do 09.10.2020.godine dostave prijave za poticanje jesenske sjetve .

Na temelju pristiglih prijava, Općina Žepče će sačiniti preliminarnu listu korisnika za sufinanciranje troškova proljetne sjetve i istu dostaviti Federalnom ministarstv poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva.

Prihvatljivi troškovi za jesenju sjetvu u tekućoj godini su troškovi nabavke sjemena, mineralnih đubriva i zaštitnih sredstava za sjetvu pšenice, raži i ječma što poljoprivrednici dokazuju dostavljanjem fiskalnih računa ili fakturom i kupovini repromaterijala.
 
Prijavu proljetne sjetve izvršiti popunjavanjem obrasca Prijava sjetve koji se može preuzeti  OVDJE  i na info pultu općine.

Popunjena prijava se dostavlja na protokol općine Žepče.


Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon broj 032 888 626.

Za sutra najavljena nova isključenja električne energije u Žepču

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Iz Poslovnice Elektro Žepče obavještavaju potrošače električne energije da će dana 25. rujna 2020. godine radi radova na elektroenergetskim objektima bez napona će biti potrošači koje napaja Trafostanica 10/0,4 kV Bljuva  od 08,00 do 14,00 sati


TS 10/0,4 kV "Obdanište"  (Bolnicu , Vrtić, Srednja mješovita škola i naselje oko, zgrada Minimarketa, dio grada od srednje mješovite škole do apoteke TINA i zagrebačka ulica do stadiona, MUP, Lamele) od 10:00 - 11:00 sati

TS 10/0,4 kV "Kredenci" (Kotlovnica firme Komunalac) od 12:00 - 13:30 sati.

DV 10 kV "Ozimica" koji napaja naselja Selište, Ajani, Budimiri, Takale i Karse od 08,00 do 14,00 sati.

   Potrošači se za sva naknadna pitanja mogu obratiti dežurnoj službi u radnoj jedinici Žepče na broj telefona 032 881 717 ili 032 883 134.

Općinsko izborno povjerenstvo: Poziv predsjednicima svih mjesnih zajednica na području općine Žepče

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Na osnovu odredbi članka 19.stav 1. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog spiska, a u vezi odredbom članka 3. 14. stav 1.točka a) Izbornog zakona BiH, Općinsko izborno povjerenstvo/komisija Žepče:

 P O Z I V A

SVE PREDSJEDNIKE MJESNIH ZAJEDNICA

 NA PODRUČJU OPĆINE ŽEPČE

da na osnovu svojih evidencija, u pisanoj formi dostave podatke o svim osobama koje imaju biračko pravo i koja žele glasovati  na Lokalnim izborima u BiH na dan 15.11.2020. godine, a nisu to u mogućnosti učiniti na redovnom biračkom mjestu radi vezanosti za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta.

Podaci obavezno treba da sadrže sljedeće:

1.pisanu izjavu birača da na dan izbora želi da glasa u svom domu putem mobilnog tima, koja obavezno sadrži ime i prezime, datum rođenja, JMBG, punu adresu prebivalište-ulica i kućni broj, te kontakt telefon i

2.medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invaliditetu birača kao uvjet za njegovo kućno liječenje.

Shodno odredbi članka 19.stav 5. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog popisa, Centralna izborna komisija BiH će razmotriti dostavljenu dokumentaciju, te utvrditi i sačiniti izvod iz konačnog Centralnog biračkog popisa za ovu kategoriju birača i omogućiti da glasaju putem mobilnog tima u njihovom domu.

Tražene podatke potrebno je dostaviti u pismenoj formi Centru za birački popis ili Općinskom izbornom povjerenstvu/komisiji Žepče (Ul. Zagrebačka b.b., kancelarija broj 2. ili putem pošte i to najkasnije do 05.10.2020. godine.

 

IZJAVA

HKUD „Naša baština“ Globarica raspisuje Natječaj za izbor najboljeg likovnog rada za učenike osnovnih i srednjih škola

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

U povodu obilježavanja 10 obljetnice postojanja Društva, a nemogućnosti održavanja 4. Likovne kolonije „Veliki i mali  s većim brojem sudionika, HKUD „Naša baština“ Globarica, Žepče raspisuje Natječaj za izbor najboljeg likovnog rada ( tehnika po izboru ) za učenike osnovnih škola (VI-IX razred) i učenike srednjih škola općine Žepče  na temu  „Naša baština“.

Natječaj je otvoren do 06.10.2020.godine, a učeničke radove upakirane dostaviti osobno ili slati poštom s podatcima autora ( ime i prezime, škola, razred, adresa i broj telefona ) na adresu HKUD „Naša baština“ , Globarica bb, 74258 Globarica s naznakom „ZA NATJEČAJ - NE OTVARATI“.

Organizator je osigurao I nagrade: I mjesto poklon bon od 150 KM,  II mjesto poklon bon od 100 KM i III mjesto poklon bon od 50 KM.

Rezultati natječaja će biti objavljeni 10.10.2020. na dan obljetnice KUD-a na Facebook stranici HKUD
"Naša baština" Globarica.

Page 13 of 124