OŠ „Begov Han“: Upis djece za predškolski odgoj do 11. ožujka

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Iz Osnovne škole „Begov Han“ obavještavaju  roditelje djece koja su evidentirana za pohađanje obveznog predškolskog odgoja da će se upis za isti vršiti u periodu od 7. do 11. ožujka/marta u prostorijama škole.

Read more: OŠ „Begov Han“: Upis djece za predškolski odgoj do 11. ožujka

JAVNI POZIV stručnim osobama za sudjelovanje u radu komisije za obavljanje tehničkih pregleda izgrađenih građevina na području općine Žepče   ·      

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Temeljem članka 113. Zakona o prostornom uređenju i građenju ( „Službene novine ZE – DO Kantona“, broj: 1/14  ), Općinski načelnik o b j a v l j u j e

 

                                      JAVNI POZIV

         stručnim osobama za sudjelovanje u radu komisije

           za obavljanje tehničkih pregleda izgrađenih

             građevina na području općine Žepče

 

Pozivaju se zainteresirane osobe za dostavljanje prijava za izbor stručnih osoba za rad u komisijama za tehnički pregled građevina na području općine Žepče.

 Sudjelovanje u radu komisija mogu ostvariti osobe slijedećih zanimanja:

-          diplomirani inženjeri arhitekture,

-          diplomirani inženjeri građevine / konstruktivni i hidro smjer /,

-          diplomirani inženjeri elektrotehnike,

-          diplomirani inženjeri strojarstva,

-          diplomirani inženjeri sigurnosti u smjeru zaštite na radu ili zaštite od požara,

-          diplomirani inženjeri geodezije,

-          diplomirani inženjeri prometa.

 

Pod uvjetima iz prethodnog stavka sudionici moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

-          radno iskustvo u trajanju od najmanje 5 / pet / godina u struci,

-          položen stručni ispit.

 

Uz prijavu na javni poziv sudionici su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

-          ovjerenu fotokopiju diplome,

-          ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

-          uvjerenje o radnom stažu u struci.

 Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se Općini Žepče, Službi za graditeljstvo i prostorno uređenje, ul. Stjepana Radić br. 2. 72230 Žepče, predajom na protokol Općine ili putem pošte na navedenu adresu, sa naznakom „Za Javni poziv stručnim osobama za sudjelovanje u radu komisija za obavljanje tehničkih pregleda izgrađenih građevina na području općine Žepče“.

Rok za podnošenje prijava je 15 / petnaest / dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Po isteku roka podnošenja prijava Općinski načelnik utvrđuje spisak osoba koje ispunjavaju propisane uvjete za sudjelovanje u radu komisije za vršenje tehničkih pregleda građevina koji će se angažirati sukladno članku 133. Zakona o prostornom uređenju i građenju ( „Službene novine ZE – DO Kantona“, broj: 1/14 ).

Sve informacije u svezi javnog poziva mogu se dobiti u Službi za graditeljstvo i prostorno uređenje, na telefon 888-600 lok. 605.

 

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

 

I.                   Predmet poziva

Predmet ovog poziva je dodjela subvencije u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba s područja općine Žepče, koji će se financirati iz Proračuna općine Žepče za 2016.godinu - Transfer za samozapošljavanje. Pojedinačno iznosi sredstava za samozapošljavanje iznosit će maksimalno do 3.000,00 KM.

 

II.                Uvjeti za sudjelovanje na javnom pozivu

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju sva nezaposlena osobe koja imaju prebivalište na području općine Žepče, a koji se nalaze najmanje 30 dana na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa rada Žepče. Sredstva odobrena po ovom pozivu mogu se koristiti za financiranje obrta, ugostiteljske i trgovinske djelatnosti koje nakon odobravanja subvencije moraju poslovati najmanje 12 mjeseci.

 

III.             Kriteriji

Financijska potpora namijenjena je poticanju samozapošljavanja a kriteriji na osnovu kojih će se bodovati pristigle prijave su sljedeći:

-          Socijalno ekonomska situacija domaćinstva,

-          Pripadnost kategoriji osoba s posebnim potrebama, civilni invalidi iznad 60%,

-          Mladi do 35 godina,

-          Prednost pri dodjeli ostvaruju proizvodnja i zanatstvo,

-          Na javni poziv ne mogu aplicirati poljoprivredni proizvođači jer ostvaruju poticaj po drugom osnovu.

 

IV.             Sadržaj potrebne dokumentacije

Uz popunjen prijavni obrazac potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

-          Popunjen aplikacijski obrazac

-          Uvjerenje o nezaposlenosti (Biro rada Žepče)

-          Ovjerena kopija osobne iskaznice

-          Obavještenje o prebivalištu (CIPS)

-          Uvjerenje Porezne uprave da podnositelj zahtjeva kao i članovi domaćinstva nemaju registriranu poslovnu djelatnost i neizmirene obveze po bilo kom osnovu

-          Kućna lista (Općina)

-          Dokaz o prihodima svih članova domaćinstva

-          Ostali dokazi i preporuke (Rješenje o invalidnosti, preporuke, certifikati, diplome, ponuda o poslovnoj suradnji i sl.)

-          Izjava podnositelja da će djelatnost obavljati najmanje 12 mjeseci.

 

 

 

V.                Vrednovanje projekata  

Vrednovanje i rangiranje pristiglih prijava na Javni poziv obavit će posebno Povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik. Povjerenstvo razmatra prijave prema redoslijedu podnošenja, cijeni ispunjenost uvjeta, te izvješće dostavlja Općinskom načelniku koji odlučuje o korisnicima proračunskih sredstava za potporu samozapošljavanju.

 

VI.             Mjesto, način i rok za podnošenje prijava

Prijave na javni poziv podnose se na aplikacijskom obrascu – Biznis plan – koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima općine Žepče, ili klikom na link ispod.

APLIKACIJSKI OBRAZAC

IZJAVA

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte Općinskom načelniku općine Žepče,         ul. Stjepana Radića br.2  72230 Žepče, s obaveznom napomenom „Za javni poziv - potpora samozapošljavanju“.

 

Javni poziv ostaje otvoren do 31.03.2016.godine ili do utroška raspoloživih sredstava.

Page 123 of 132