BILD-IT – besplatna obuka za software programere

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Razvojna agencija Žepče obavještava sve mlade između 18 i 35 godina sa područja općine Žepče, da će se u općinama Gračanica, Tešanj i Doboj održati obuka za software programere u organizaciji Udruženja Bosanska inicijativa za lokalni razvoj BILD.

Read more: BILD-IT – besplatna obuka za software programere

OTVOREN POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA „DOBRE PRAKSE U OBRAZOVANJU“

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

S ciljem promoviranja i predstavljanja primjera školske prakse kojima se na inovativan način unapređuje kvaliteta osnovnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Fond otvoreno društvo BiH poziva osnovne škole da kandidiraju projekte koje uspješno primjenjuju. 

Read more: OTVOREN POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA „DOBRE PRAKSE U OBRAZOVANJU“

Obavijest za nevladine organizacije

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Iz Općine Žepče pozivaju sve  nevladine organizacije sa područja općine (udruge građana, sve sportske klubove i udruženja kao i sva kulturno umjetnička društva),  koji su iz Proračuna Općine Žepče za 2015. godinu primili financijska sredstva,  da su dužni   podnijeti financijsko izvješće o utrošku istih.

Read more: Obavijest za nevladine organizacije

JAVNI NATJEČAJ FMRPO ZA FINANCIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Na temelju članka 7 Zakona o igrama na sreću (“Službene novine Federacije BiH, broj 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj 89/15,) federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje projekata i programa iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

I Predmet natječaja

Predmet natječaja je prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u svrhu financiranja/sufinanciranja projekata i programa koji se odnose na:

·         Promoviranja tehničke kulture i

·         Udruženja koja se bave inovacijama za nagradni fond za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja.

II Opći kriteriji

Sredstva od igara na sreću usmjeravaju se za financiranje projekata i programa na osnovu sljedećih općih kriterija:

1.       doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizirani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl.),

2.       povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruženja ili humanitarne organizacije,

3.       precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika,

4.       detaljno obrazloženje problema odnosno potrebe za realizacijom projekta odnosno programa,

5.       transparentnosti i mogućnosti vršenja kontrole ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta odnosno programa,

6.       preporuka stručnjaka iz oblasti u kojoj je projekat ili program pripremljen, i

7.       iznos sredstava potrebnih za financiranje realizacije projekta, odnosno učešća u financiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz budžeta Federacije, sredstva iz budžeta jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava).

III. Posebni kriteriji

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je, u skladu sa člankom 3 Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, utvrdilo posebne kriterije za:

1. Promoviranje tehničke kulture

·         Kontinuitet organizacije,

·         održivost projekta,

·         usmjerenost na razvoj tehničke kulture udruženja građana,

·         dosadašnji poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

2. Udruženja koja se bave inovacijama za nagradni fond za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja

·         Dosadašnja priznanja i nagrade za inovacije od međunarodnog značaja,

·         kontinuitet postojanja nagradnog fonda za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja,

·         broj članova udruženja,

·         dosadašnji poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Programi – projekti koji budu predloženi od strane podnositelja zahtjeva, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će podržati u skladu sa financijskim mogućnostima, što je precizirano u obrascu zahtjeva.

IV Korisnici sredstava

Korisnici sredstava od igara na sreću za financiranje programa i projekata mogu biti udruženja građana i humanitarne organizacije sa sjedištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, koje su osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama.

V Potrebna dokumentacija

Zahtjev za dodjelu sredstava sadrži sljedeće podatke:

1.       naziv udruženja ili organizacije, sa osnovnim podacima;

2.       imena lica odgovornih za realizaciju programa projekata;

3.       broj transakcijskog računa;

4.       realizirani programi - projekti;

5.       naziv programa - projekta;

6.       oblast na koju se program - projekat odnosi;

7.       opis programa - projekta sa ciljevima;

8.       indikatori učinka;

9.       iznos sredstava koji se traži;

10.   struktura sredstava financiranja programa - projekta (vlastita sredstva, donacije, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta općina i dr.);

11.   ovlašteno - odgovorno lice za realizaciju programa, i

12.   rok realizacije projekta.

Uz zahtjev, podnositelj zahtjeva prilaže:

1.       dokaz o registraciji,

2.       posljednji godišnji obračun o poslovanju, koji mora biti pozitivan, s izuzećem udruženja i humanitarnih organizacija koje su registrirane manje od godinu dana,

3.       dokaz o realiziranim projektima,

4.       ovjerena izjava u kojoj su navedena priznanja i nagrade inovatorima, članovima udruženja, za inovaciju od međunarodnog značaja,

5.       odluka o formiranju nagradnog fonda i lista ranije isplaćenih nagrada inovatorima za inovaciju od međunarodnog značaja (ako su isplaćivane),

6.       druge dokaze predviđene natječajem.

Zahtjev za dodjelu sredstava popunjava se na odgovarajućem obrascu, koji se, zajedno sa Javnim natječajem, može preuzeti sa web stranice Ministarstva www.fmrpo.gov.ba. Podnositelj zahtjeva treba ovjeriti svaku stranicu popunjenog obrasca zahtjeva, potpisom odgovorne osobe i pečatom organizacije.

VI Način podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti putem pisarne ili poslati preporučeno poštom na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrt

dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar

s obaveznom napomenom: „za Javni natječaj - Financiranje projekata i programa iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“ - NE OTVARATI -

Na poleđini koverte je potrebno navesti naziv podnositelja zahtjeva, adresu i kontakt telefon.

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 21 dan od dana objave javnog natječaja.

OVDJE MOŽETE PREUZETI OBRAZAC ZAHTJEVA

NAPOMENA:

Podnositeljima Zahtjeva koji su izgubili pravo sudjelovanja na natječaju u 2016. godini zbog neispunjenih obveza pravdanja ranije dodijeljenih sredstava, neće se dopustiti sudjelovanje u ovom natječaju.

Neblagovremeni zahtjevi će se odbaciti i neće se razmatrati.

Mostar, 29. 01. 2016. godine

 

M I N I S T A R
Amir Zukić

OŠ „Žepče“: Obavještenje o evidenciji djece – polaznika programa obveznog predškolskog odgoja i obrazovanja

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Program obveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školskoj 2015./2016. godini, namijenjen je djeci koja će do 1. ožujka 2016. godine,  navršiti pet godina i šest mjeseci života i koja, u ovoj školskoj godini, nisu pohađala neku od predškolskih ustanova.

Read more: OŠ „Žepče“: Obavještenje o evidenciji djece – polaznika programa obveznog predškolskog odgoja i obrazovanja

Page 125 of 132