Javni poziv za prodaju vatrogasnog vozila

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

                                                     J A V N I   P O Z I V

 

                            za prodaju vatrogasnog vozila putem postupka licitacije

                                              sistemom zatvorenih ponuda

 

                                                                           I

 

Predmet javnog poziva je prikupljanje zatvorenih pismenih ponuda za izbor ponuđača za prodaju rabljenog vatrogasnog vozila FAP 1314, koje nije prodano ni nakon drugog objavljnog  Javnog poziva broj:01/1-05-568-2/15, od 10.11.2015. godine.

 

                                                                          II

 

                                                             PODACI O VOZILU

 

 1.  Vatrogasno teretno vozilo, FAP, tip 1314 S, dizel, oblik karoserije SG  RADNO VATROGASNO, godina proizvodnje 1977., neregistrirano-odjavljeno, broj sjedišta 7 (sedam), snaga motora 107 KW, zapremina 8080 cm³, nosivost 12,45 t, pređeni kilometri 172008, vozilo posjeduju srednjetlačnu vakum pumpu 1600 l/min i rezervoar za vodu 4000 l, vozilo je u voznom stanju. 

 

 

Početna cijena vozila je: 3.500,00 KM

                                                                       III

 

 

                                                           KRITERIJ PRODAJE

 

Vozilo koje je predmet javnog oglasa, prodaje se  ponuđaču koji dostavi najvišu cijenu.

 

Ponude koje budu niže od ponuđene početne cijene neće se uzeti u razmatranje.

 

U slučaju postignute iste pojedinačne cijene prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu za javni oglas.

 

                                                                      IV

 

                                                             NAČIN PRODAJE

 

Prodaja se vrši putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda. Svi zainteresirani potencijalni ponuđači mogu izvršiti uvid u stanje vozila i to svakim radnom danom od dana objave Javnog poziva, do krajnjeg datuma za dostavu ponuda (01.02.2016. godine), u vremenu od 08:00 do 15:00 u Vatrogasnom domu, Sarajevska b.b. 72230 Žepče.

 

Vatrogasno vozilo prodaje se u viđenom stanju, naknadne reklamacije se neće uvažavati.

 

                                                                        V 

 

                                                             PRAVO UČEŠĆA

 

Pravo učešća u postupku licitacije sistemom zatvorenih ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe (osim članova Povjerenstva i članova njihovih obitelji), koja do početka javnog nadmetanja uplate 350,00 KM, na račun proračuna Općine Žepče, broj:3380002210835421 kod UniCredit Zagrebačke banke d.d.

 

                                                                       VI

 

                                                            SADRŽAJ  PONUDE

 

Ponuda treba da sadrži:

 

Za pravne osobe – ponudu dostavit na memorandumu firme sa pečatomi potpisom ovlaštene osobe, točan naziv i adresu ponuđača, ovjerenu kopiju rješenja o registraciji, identifikacioni broj o poreznoj registraciji i kontakt telefon.

 

Za fizičke osobe – pismenu ponudu i kontakt telefon

 

                                                                       VII

 

                                                      DOSTAVLJENJE PONUDA

 

-     Rok za dostavljenje ponuda je 01.02.2016.godine do 15:00 sati.

 

-   Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ''NE OTVARAJ'' – za javni oglas za prodaju vatrogasnog vozila putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda, neposredno na šalter Općine ili preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu: Općina Žepče, ul. Stjepana Radića br 2., 72230 Žepče. 

 

 

                                                                   VIII

 

                                       DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

 

 -    Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača, Povjerenstvo će održati 02.02.2016. godine (utorak) u 11:00 sati u prostorijama Vatrogasnog doma, na adresi Sarajevska b.b. 72230 Žepče.

 

-     Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka neće se uzeti u razmatranje.

 

IX

 

-    Sa odabranim ponuđačem, Općina Žepče će zaključiti kupoprodajni ugovor o kupovini motornog vozila u roku od najkasnije 7 dana po završetku licitacije. Iznos položen na ime kaucije, vratit će se onim ponuđačima koji ne budu izabrani na javnoj licitaciji u roku od 3 dana od dan otvaranja ponuda, s tim da se položena kaucija neće vratiti odabranim ponuđačima, koji u ovom roku ne zaključe kupoprodajni ugovor sa Općinom Žepče, tj. koji odustanu od kupovine. Ponuđaču koji kupi vozilo, uplaćeni iznos od 350,00 KM se umanjuje od ponuđene cijene, pri konačnom plaćanju.

 

-    Licitiranu cijenu za kupljena motorna vozila, odabrani ponuđač je dužan uplatiiti u roku od 5 (pet) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora na račun proračuna Općine Žepče, u suprotnom smatraće se da je ponuđač odustao od kupovine, a potpisivanje ugovora ponudit će se sljedećem ponuđaču koji je ponudio najveći iznos.

 

-    Po uplati izlicitirane cijene na ime kupovine motornog vozila, kupci su dužni preuzeti kupljeno motorno vozilo u roku od 5 (pet) dana nakon zaključenja ugovora i snositi sve troškove u vezi prijenosa vlasništva.

 

-    Općina Žepče zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju motornih vozila po ovom Oglasu u bilo kojo fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

 

-    Javni poziv će se objaviti na Oglasnoj ploči Općine Žepče i web stranici Općine Žepče www. opcina-zepce.com, te u lokalnim medijima.

 

 

 

                                           DODATNE INFORMACIJE

 

Zainteresirani ponuđači na usmeni zahtjev mogu dobiti kompletan tekst ovog oglasa sa slikama vozila na svoju e-mail adresu.

 

Zainteresirani sve detaljnije informacije mogu dobiti svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati odnosno putem telefona 032/881-700. Kontakt osoba Zoran Martinović, Šef odjeljenja za ZOP i vatrogastvo.

 

 

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama  za predaju prijedloga projekata u sklopu  jačanja lokalne demokratije/demokracije (lod-iv) za korištenja sredstava   budžeta/proračuna općine žepče za 2016. Godinu.

Kompletan tekst javnog oglasa i svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti klikom na linkove ispod ili u prostorijama Općine Žepče

TEKST JAVNOG POZIVA

PREGLED BUDŽETA

SMIJERNICE ZA PODNOSITELJE I KRITERIJ ZA ODABIR

PROJEKTNI PRIJEDLOG

MATRICA LOGIČKOG OKVIRA

PLAN AKTIVNOSTI I PROMOCIJE

ADMINISTRATIVNI PODACI

IZJAVA O PODOBNOSTI

 

LISTA ZA PROVJERU

PD Krivaja-Mobel iz Zavidovića poziva radnike na posao

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

PD Krivaja-Mobel d.o.o. iz Zavidovića poslala je priopćenje za medije u kojem se kaže: 

"PD Krivaja-Mobel d.o.o. Zavidovići obavještava javnost da radnici ovog gospodarskog Društva i dalje nastavljaju nezakonitu i samovoljnu obustavu rada koja traje još od 30. studenog 2015. godine do danas, a od dana 30. prosinca 2015. godine samovoljno od strane istih radnika izvršena je totalna blokada svih ulaza u PD Krivaja-Mobel d.o.o. Zavidovići, zabranjen ulaz radnicima i robama u krug poduzeća, čime je potpuno obustavljen  rad ovog gospodarskog Društva.

U cilju sprječavanja daljih štetnih posljedica i ponovnog pokretanja proizvodnje PD Krivaja-Mobel d.o.o. Zavidovići poziva sve radnike ovog Društva da se jave u Upravu Društva dana 22. siječnja 2016. godine, prostorije hotela Kristal u Zavidovićima u vremenu od 08.00 do 14.00 sati zbog evidencije i nastavka procesa proizvodnje te njihovog radnog angažmana", stoji u priopćenju za medije koje je poslala PD Krivaja -Mobel d.o.o.iz Zavidovića.

 

Page 126 of 132